Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli blisko 40 mln euro na projekty dla Elbląga i subregionu

konferencja

konferencja - konferencja

W aktualnej perspektywie unijnej 2014-2020 do Elbląga i subregionu elbląskiego na ważne inwestycje trafi blisko 40 mln euro. Wszystko dzięki Zitegrowanym Inwestycjom Terytorialnym, nowemu narzędziu finansowania największych ośrodków w województwie. Umowę w tej sprawie podpisali dziś w Urzędzie Miejskim w Elblągu Gustaw Marek Brzezin marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Witold Wróblewski prezydent Elbląga.

 

- Miło mi, że mogę dziś dopełnić formalności związanych z podpisaniem ZIT. To bardzo wymierna kwestia. Od tego momentu Elbląg i subregion będzie mógł się ubiegać o blisko 40 mln euro. Obowiązkiem Zarządu Województwa było przekazanie środków na miasto centralne, ale  dbając o równomierny rozwój pieniądze przekazujemy również na dwa subregiony - Elbląg i Ełk. Rozwój subregionu elbląskiego jest ważny dla Warmii i Mazur. Pragnę pogratulować prezydentowi Elbląga, staroście, wójtom, burmistrzom i mieszkańcom, którzy mają szansę na kreowanie rozwoju swojego regionu - mówił marszałek Gustaw Marek Brzezin

- Dziś jest ważny dzień dla Elbląga, starostwa i gmin, z którymi współpracujemy. Na ZIT przekazane zostanie nam ponad 39 mln euro. Te pieniądze chcemy wykorzystać na komunikację drogową, a więc wiadukt na ulicy Skrzydlatej, otwarta zostaje w ten sposób również szansa na drogi dojazdowe do tego obiektu. Z priorytetu pn. efektywność energetyczna będziemy starali się realizować zadanie połączenia tramwajowego przez ulicę 12 Lutego. Duży zastrzyk pieniędzy, około 5 mln euro, czeka oświatę, w tym szkolnictwo ogólnokształcące i zawodowe. W powiecie możemy realizować modernizację drogi wojewódzkiej 509. W ZIT są również środki przeznaczone na rewitalizację. To szansa na projekty tworzone poza samorządem przez organizacje, instytucje. Dzięki ZIT mamy zabezpieczone środki na nasze pomysły - mówił prezydent Witold Wróblewski

- Dla naszego miasta i subregionu ważną sprawą jest zdrowie. Na tą dziedzinę w ramach ZIT mamy ponad 10 mln euro. To pieniądze, które kierować będziemy do połączonych szpitali na poprawę jakości usług medycznych - dodał prezydent

- Pragnę podziękować Panu marszałkowi za współpracę, zrozumienie i wsparcie. ZIT powstał obligatoryjnie w Olsztynie, natomiast dzięki Panu marszałkowi powstały dodatkowe ZIT-y w Elblągu i Ełku. To będą środki kierowane do tych dwóch miast i subregionów, które utworzyły. To krok milowy do zrealizowania naszych ważnych, elbląskich tematów - podkreślił prezydent.

- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dają możliwość kreowania i wspierania pomysłów tworzonych oddolnie. Tym się różnią od programów ogólnych, że możemy zrobić więcej potrzebnych rzeczy na danym terenie - mówił doradca prezydenta Piotr Żuchowski

- W ZIT dobry wniosek gwarantuje zabezpieczenie pieniędzy bez konkurencji zewnętrznej. Pomysł musi być oczywiście zgodny z przyjętymi wcześniej dokumentami strategicznymi. To nie jest rozdawnictwo pieniędzy, projekty muszą mieć charakter integracyjny. Pragnę podkreślić, że prezydent, starosta, wójtowie i burmistrzowie wykazali się duża determinacją w konsolidacji i wypracowaniu wspólnych celów - mówił marszałek Brzezin

- Już w sierpniu w ramach ZIT składać będziemy wniosek na budowę linii tramwajowej przez ulicę 12 Lutego - deklarował prezydent Wróblewski


Dowiedz się więcej o ZIT (bis) Elbląg

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, służący rozwojowi obszarów miejskich.

Fundusze Związku ZIT” (bis) w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego z tego instrumentu zostaną zainwestowane w Elblągu i na terenach graniczących z miastem tj. w Gminach: Elbląg, Milejewo, Młynary, Tolkmicko oraz Powiecie Elbląskim (w obszarze wymienionych gmin). 9 kwietnia 2014 r. samorządy te przystąpiły do Porozumienia administracyjnego w sprawie powołania Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego. Łączna wysokość środków przeznaczonych na finansowanie działań ZIT” (bis) Elbląga w ramach RPO WiM 2014-2020, wynosi 39 787 484 EUR.  

Na bazie wyznaczonych celów i priorytetów w Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, kierunków interwencji wynikających z wytycznych Ministerstwa Rozwoju oraz celów wskazanych w Strategii dla OSI Ośrodki subregionalne, Związek ZIT określił następujące obszary wsparcia:
1.    Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych.
2.    Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny
3.    Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego.
4.    Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach instrumentu będą wdrażane wyłącznie w trybie konkursowym.

Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach których wdrażany będzie instrument ZIT” (bis) Elbląga:
Oś 2 Kadry dla gospodarki, Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg:
W ramach poddziałania planowane są do złożenia projekty, które będą realizowane w szkołach kształcenia ogólnego na obszarze ZIT. W ramach projektów przewiduje się następujące typy działań:
1. Kształcenia kompetencji kluczowych uczniów (nauki ścisłe, w tym: ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) oraz postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),
2. Tworzenia warunków dla nowoczesnego nauczania – tzw. nauczanie eksperymentalne,
w tym wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych,
3. Zapewnienia zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Alokacja środków finansowych na to poddziałanie wynosi ok. 5,79 mln euro.

Oś 2 Kadry dla gospodarki, Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg:
W ramach poddziałania planowane są do realizacji programy współpracy szkół i placówek, prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/organizacjami przedsiębiorców, instytucjami ryku pracy, uczelniami wyższymi poprzez:

 • organizację kształcenia praktycznego (staże/praktyki) dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/ umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
 • modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
 • tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw.

Alokacja środków finansowych na to poddziałanie wynosi ok. 5,49 mln euro.


Oś 4 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis:
W ramach poddziałania planowane są do realizacji projekty w zakresie budowy, przebudowy dróg w obszarze funkcjonalnym Elbląga związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską (jako element Strategii ZIT bis).

Alokacja środków finansowych na to poddziałanie wynosi ok. 2,26 mln euro.

W ramach Poddziałania planowany jest do złożenia wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu”. 


Oś 7 Infrastruktura transportowa, Poddziałanie 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis
W ramach poddziałania planowane są do realizacji projekty dotyczące budowy, przebudowy dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga. W ramach Poddziałania planowany jest do realizacji projekt:

 • Gminy Miasto Elbląg: „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu”
 • Powiatu Elbląskiego: „Przebudowa drogi lokalnej połączonej z siecią TEN-T (połączenie  dróg S-7 i S-22 poprzez drogę o przebiegu Droga wojewódzka nr 509 – Wilkowo – Sierpin – Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona) zwiększająca dostępność rejonów turystycznych Żuław  i Wysoczyzny Elbląskiej”

Alokacja środków finansowych na to poddziałanie wynosi ok. 4,53 mln euro.

Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis

W ramach poddziałania planowane są do realizacji zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych (w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem form szkolnych) i rekreacyjnych (z wyłączeniem funkcji sportowych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych), w tym:

 • przebudowa, modernizacja lub adaptacja istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
 • budowa lub przebudowa dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego (definicja: słownik terminologiczny) przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych, wyłącznie jako element ww. projektów.

Alokacja środków finansowych na to poddziałanie wynosi ok. 10,82 mln euro.

Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług, Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis
Typy przedsięwzięć możliwych do realizacji:

 • doposażenie placówek medycznych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną;
 • budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia (w tym, w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakupy wyposażenia;
 • zastosowaniu TIK (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie jako element projektów powyżej).

Alokacja środków finansowych na to poddziałanie wynosi ok. 10,87 mln euro.

 

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja