V posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM na lata 2014-2020

16 – 17 grudnia 2015 r. w Kromerowie  odbyło się piąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020).

W trakcie posiedzenia przedstawiono:

- Propozycje kryteriów  wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:

  • Poddziałania 2.4.1  Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (dla II typu projektów: Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego lub innych jednostek organizacyjnych realizujących tego samego typu zadania),
  • Poddziałania 2.4.1  Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (dla III typu projektów: Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe).

- Propozycje kryteriów  wyboru projektów w ramach osi priorytetowej włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:

  • Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe (na rok 2016),
  • Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług Społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym  – projekty konkursowe (na rok 2016),
  • Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie (na rok 2016).

- Projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:

  • Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystywanie OZE w MŚP.

-  Propozycje kryteriów  wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:

  • Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy  - projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy (na 2016 rok),
  • Działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe (na 2016 rok),
  • Działania 10.3 Rozwój samozatrudnienia  (na 2016 rok),
  • Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (na 2016 rok).

Ponadto członkowie Komitetu głosowali w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej powołania Grupy roboczej do włączenia społecznego i rynku pracy KM RPO WiM 2014-2020. W trakcie omówiono i zaplanowano zlecenie ekspertyzy w obszarze kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej Kadry dla Gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Została również omówiona zasada stosowania kryterium dotyczącego klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Pani Joanna Wróbel, Sekretarz Gminy Mikołajki, zaprezentowała założenia projektu konkursowego przewidywanego do realizacji w ramach poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu RPO WiM 2014-2020 – „7 Cudów Mazur”.