Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B)

30 grudnia 2021 r. Komitet Sterujący Związku ZIT podjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B) RPO WiM 2014-2020.
Rekomendację uzyskał Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu dla projektu pn. „Poprawa dostępności do badań diagnostycznych dla pacjentów po przebytym COVID-19 oraz pacjentów z chorobami układu pokarmowego”.