Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis

2 lutego 2021 r. Komitet Sterujący Związku ZIT podjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis RPO WiM 2014-2020.
Rekomendację uzyskała Gmina Miasto Elbląg dla projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”.