Komunikat o wydłużeniu naboru wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla projektów z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B)

Komunikat o wydłużeniu naboru wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla projektów ubiegających się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (nr konkursu RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/21).
Na podstawie pkt. 2.2.13 Regulaminu wydawania rekomendacji przez Komitet Sterujący Związku ZIT Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dla projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim  obszarze funkcjonalnym Elbląga Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętego uchwałą nr 2/2020 z dnia 18 marca 2020 r., wydłuża się termin składania wniosków o wydanie rekomendacji o 10 dni kalendarzowych tj. do 28 stycznia 2021 r.