Wsparcie w ramach Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020 na rok 2021

18 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim będącym Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 a Gminą Miasto Elbląg reprezentującą Związek ZIT, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1”.
Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania instrumentu ZIT” (bis) Elbląga m. in.: poprzez umożliwienie funkcjonowania Referatu ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych usytuowanego w strukturze Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu a odpowiedzialnego za obsługę administracyjną i merytoryczną Związku ZIT, w tym Komitetu Sterującego będącego organem decyzyjnym.
Wartość projektu wynosi 344 660,90 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85% tj. 292 961,76 PLN. Okres realizacji projektu to 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.