Komunikat o ponownym wydłużeniu terminu wydania rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dla projektów ubiegających się o przyznanie dofinansowanie z Poddziałania 2.2.2 („kształcenie ogólne”)

Komunikat o ponownym wydłużeniu terminu wydania rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dla projektów ubiegających się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W związku z brakiem możliwości zwołania Komitetu Sterującego Związku ZIT spowodowanego długotrwałą nieobecnością jego Przewodniczącego wydłuża się termin wydania rekomendacji do 15 października 2020 r.

Uzasadnienie:
Aktualnie obowiązujący Regulamin wydawania rekomendacji przez Komitet Sterujący Związku ZIT Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dla projektów w ramach Poddziałania 2.2.2 (pkt. 2.2.13), przewiduje, że terminy, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w tym wydania rekomendacji) mogą ulec zmianie w szczególnych przypadkach i za zgodą Przewodniczącego nie naruszając przy tym interesu potencjalnych beneficjentów konkursu o dofinansowanie projektu ZIT” (bis) Elbląga w ramach RPO WiM 2014 – 2020.
W związku z powyższym termin wydania rekomendacji został wydłużony, tak aby umożliwić zwołanie Komitetu Sterującego, który podejmuje decyzje w tym zakresie.