Zakończenie procesu wydawania rekomendacji Związku ZIT dla poddziałania 9.1.2 – Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B) - RPO WiM 2014 – 2020

30 września 2019 r. Komitet Sterujący Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat B) – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Rekomendacje uzyskał Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ubiegający się o dofinansowanie projektu pt. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”