Zakończenie procesu wydawania rekomendacji Związku ZIT dla poddziałania 7.2.2 – Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis RPO WiM 2014 – 2020

4 września 2019 r. Komitet Sterujący Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Rekomendacje uzyskał Powiat Elbląski ubiegający się o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 - Wilkowo  -   Sierpin – Przezmark  -  Komorowo Żuławskie  -  Nowa Pilona, na odcinku DW509  -  Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140 do km 7+750”