Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla poddziałania 2.2.2 (kształcenie ogólne) RPO WiM 2014 – 2020.

17 lipca 2018 r. Komitet Sterujący Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Rekomendacje uzyskały następujące podmioty:

  •   Polska Prowincja Zakonu Pijarów w Krakowie/Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu;
  •   Gmina Miasto Elbląg;
  •   Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu;
  •   Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „ART – KOM” w Przezmarku;
  •   Gmina Młynary;
  •   Powiat Elbląski;
  •   Dorota Goerick/Szkoły Anglojęzyczne Regent w Elblągu.