Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla poddziałania 4.4.2 (mobilność miejska) i działania 8.2 (rewitalizacja) RPO WiM 2014 – 2020.

Na posiedzeniach 19 i 26 czerwca 2018 r. Komitet Sterujący Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął uchwały w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis oraz działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Rekomendacje uzyskały następujące podmioty: w poddziałaniu 4.4.2 – Gmina Miasto Elbląg, natomiast w działaniu 8.2 – Gmina Miasto Elbląg, Klasztor OO. Franciszkanów w Elblągu oraz Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka”.