ZIT" (bis) Elbląg

ZIT mapa

Zgodnie z tym modelem instrument ZIT w województwie zostanie zastosowany na terenie Olsztyna, Elbląga i Ełku oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Gminy chcące realizować ZIT są zobligowane do zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa – Związku ZIT i przygotowania wspólnej Strategii ZIT.
W celu spełnienia warunków formalnych dla uruchomienia instrumentu ZIT” (bis) Elbląga na terenie EOF jako ośrodka subregionalnego, w dniu 09 kwietnia 2014 r. podpisane zostało Porozumienie administracyjne w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Związek ZIT dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego (EOF) tworzą:
- Gminę Miasto Elbląg
- Gminę Elbląg
- Gminę Milejewo
- Gminę Młynary
- Gminę Tolkmicko
- oraz dodatkowo Powiat Elbląski
(w obszarze gmin: Gminy Elbląg,
Gminy Milejewo, Gminy Młynary,
Gminy Tolkmicko).

Związek ZIT w dniu 22 lipca 2016r. podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT” (bis) Elbląga – subregionalny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie
Ideą ZIT” (bis) Elbląga jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Przedsięwzięcia muszą być:

  • zintegrowane służące kompleksowemu rozwiązywaniu problemów miasta i jego obszaru funkcjonalnego;
  • powiązane z rdzeniem EOF (muszą rozwiązywać problemy generowane przez miasto-rdzeń zarówno na jego terenie, jak i na obszarze całego EOF);
  • znaczące dla całego obszaru realizacji ZIT” (bis) Elbląga (rezultaty projektu powinny być przedmiotem zainteresowania większości gmin należących do Związku ZIT w ramach EOF).

Na bazie wyznaczonych celów i priorytetów w Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, kierunków interwencji wynikających z wytycznych Ministerstwa Rozwoju oraz celów wskazanych w Strategii dla OSI Ośrodki subregionalne, Związek ZIT w ramach EOF określił następujące obszary wsparcia:

  1. Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych.
  2. Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny
  3. Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego.
  4. Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym.

Przyznana alokacja na ZIT” (bis) Elbląga
w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego:

Oś priorytetowa PI Fundusz Alokacja (w EUR) Środki budżetu państwa (w EUR) Alokacja łącznie (EUR)
Efektywność energetyczna 4e EFRR 2 000 560 266 741 2 267 301
Infrastruktura transportowa 7b EFRR 4 000 000 533 333 4 533 333
Obszary wymagające rewitalizacji 9b EFRR 9 630 898 1 195 622 10 826 520
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9a EFRR 10 871 014 0 10 871 014
Łącznie EFRR 26 502 472 1 995 696 28 498 168
Kadry dla gospodarki 10i EFS 5 186 983 610 234 5 797 217
10iv EFS 5 186 982 305 117 5 492 099
Łącznie EFS 10 373 965 915 351 11 289 316
Razem: 36 876 437 2 911 047 39 787 484