Rachunki rodzinne wolne od zajęć komorniczych

Od dnia 20 sierpnia 2016 r. nowelizacja kodeksu rodzinnego i prawa bankowego (ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2016 r., poz. 1177) wprowadza specjalne subkonta – bezpłatne, wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie będą mieli dostępu. Posiadaczami tych rachunków będą mogły zostać wyłącznie osoby fizyczne, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, wypłacane ze środków publicznych, np. świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne czy świadczenia z pomocy społecznej. Na rachunek rodzinny będą wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z tych świadczeń, a rachunek będzie wyłączony spod egzekucji.
Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku w banku lub w kasie prowadzących rachunek są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.

Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego jest przedłożenie bankowi zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia, zawierającego numery rachunków bankowych, z których świadczenia niepodlegające egzekucji są wypłacane.

Świadczenia niepodlegające egzekucji to m.in.:
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze (500 plus) – art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania  cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)