INFORMACJA W SPRAWIE WNIOSKÓW 500 PLUS

Dostępny jest wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Określa je rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214).

 

Z treścią wniosku oraz jego załącznikami można zapoznać się pod linkiem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/15286

Wniosek zawiera szczegółowe pouczenia oraz informacje dotyczące jego wypełnienia. Dlatego należy go przeczytać uważnie i stosować się do wskazówek w nim zawartych.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski będzie można składać w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016 r., co pozwoli uniknąć kolejek:

  1. za pośrednictwem poczty;
  2. za pomocą systemów teleinformatycznych (minister Cyfryzacji Anna Streżyńska wyjaśnia, że rząd chce zapewnić wielokanałową możliwość składania wniosków):

instrukcja składania wniosku: https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/28724/Instrukcja+eWnioski/d5128194-3500-4cea-a9d3-8e41d994ead6

Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do sprawy rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji
  • Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

System PUE ZUS i system bankowy będą umożliwiały jedynie złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (i tym samym zainicjują postępowanie administracyjne w organie właściwym) oraz otrzymanie przez wnioskodawcę urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) będącego potwierdzeniem złożenia wniosku. Natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego (np. wezwanie do uzupełnienia wniosku czy doręczenie decyzji) będzie odbywało się drogą pisemną.

Świadczenia z trzymiesięcznym wyrównaniem będą wypłacane tylko wtedy, jeśli wniosek wpłynie w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

Do programu Rodzina 500 plus będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca,
w którym rodzice złożą wniosek.