ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

 

 
KOMU PRZYSŁUGUJE

 

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez obywatela Ukrainy rozumie się także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim.
Świadczenie przysługuje tylko w przypadku, gdy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

1)    osobiście w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11
2)    korespondencyjnie na adres:
       Departament Świadczeń Rodzinnych
       ul. Jaśminowa 11
       82-300 Elbląg
3)    elektronicznie przez ePUAP (jako pismo ogólne do urzędu)

OKRES PRZYZNANIA

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni.

Zgoda wojewody może dotyczyć:
1) indywidualnych spraw;
2) grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa.

W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.
W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

40 zł za osobę dziennie.
Wojewoda może podwyższyć kwotę świadczenia w przypadku:
1)    zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
2)    gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

WNIOSEK DO POBRANIA

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Załącznik do wniosku

Informacja do weryfikacji wniosku

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w zawiązku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez obywatela Ukrainy rozumie się także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim.

Świadczenie przysługuje tylko w przypadku, gdy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

1)    osobiście w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych przy ul. Jaśminowej 11

2)    korespondencyjnie na adres:

Departament Świadczeń Rodzinnych

ul. Jaśminowa 11

82-300 Elbląg

3)    elektronicznie przez ePUAP (jako pismo ogólne do urzędu)

OKRES PRZYZNANIA

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu. Jeśli dana osoba zamierza jeszcze przez jakiś czas gościć uchodźców lub użyczać im swoje mieszkanie, nie powinna od razy składać wniosku, tylko z tym poczekać.

W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

40 zł za osobę dziennie.

Wojewoda może podwyższyć kwotę świadczenia w przypadku:

1)    zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

2)    gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.