INFORMACJA W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ŚWIADCZEŃ UZALEŻNIONYCH OD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W OKRESIE ZWALCZANIA COVID-19

INFORMACJA W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ŚWIADCZEŃ UZALEŻNIONYCH
OD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności
lub innego, którego termin obowiązywania upłynął po 8 grudnia 2019 r. – ważność ich zostanie przedłużona (ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw –
Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

Przedłużenie ważności orzeczeń powoduje, że automatycznie wydłuża się prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, tj. zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Orzeczenia o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności), których ważność:

  • upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. – zachowuje ważność przez 60 dni  od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
    lub stanu epidemii, jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie
    (pod warunkiem złożenia do 7 marca kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia),
  • upłynęła w terminie od 8 marca 2020 r. – zachowuje ważność przez 60 dni
    od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inne organy emerytalno – rentowe, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, będą przedłużone
o kolejne trzy miesiące. Jeżeli orzeczenie wygasło przed 14 marca, to takie orzeczenie również będzie wydłużone o kolejne 3 miesiące.

Przedłużenie prawa do świadczeń nie będzie wymagało złożenia nowego wniosku, postępowanie będzie prowadzone z urzędu.

Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu będzie musiał potwierdzić, czy świadczeniobiorca spełnia warunki do kontynuacji świadczeń. Większość danych Departament Świadczeń Rodzinnych pozyska sam z dostępnych systemów. W przypadku konieczności uzyskania jakichkolwiek wyjaśnień, będziemy kontaktowali się
z zainteresowanymi telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.