Od października nowe numery kont

  Od dnia 01.10.2018 roku kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Elbląg i jej jednostek organizacyjnych prowadzi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa. Poniżej wykaz rachunków bankowych:

UWAGA!

Opłatę skarbową należy uiszczać na rachunek  56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Rachunek bankowy Zakres obsługi

43 1020 1811 0000 0902 0334 1104

Rachunek główny Gminy Miasta Elbląg (Organ) dotyczy przekazywania należnych dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz podatków i opłat należnych miastu Elbląg oraz miastu na prawach powiatu.
53 1020 1811 0000 0502 0334 1120 Rachunek  dotyczący opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Elbląg, za dzierżawę gruntu, wykup nieruchomości, renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za służebność, opłata za przekształcenie gruntu, opłata za oszacowanie i odpis z KW, za usuwanie pojazdów z dróg, za zajecie pasa drogowego, mandaty Straży Miejskiej, opłaty dodatkowe za parkowanie, wpłaty dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych/z funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej

56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Rachunek dotyczący podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  i od środków transportowych, a także opłaty skarbowej.
67 1020 1811 0000 0602 0334 1401 Rachunek dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi