Umowy na dokumentacje termomodernizacji szkół podpisane

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy
Prezydent Witold Wróblewski podpisał dziś umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Rodziny Nalazków oraz Zespołu Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych”. Przetarg na wykonanie dokumentacji wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  „TAROS” Tadeusz Rostkowskiz Gdańska.

- „Przygotowujemy dokumentację, aby pozyskać środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w ramach działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Będziemy ubiegać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 85 procent. W pierwszej kolejności prace rozpoczną się w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Rodziny Nalazków” – zaznaczył Prezydent Witold Wróblewski podczas dzisiejszego podpisania umowy.

Zakres zamówienia obejmuje:

a)    wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do opracowania audytu energetycznego i opracowania dokumentacji projektowej,

b)    wykonanie audytu energetycznego budynku,
audyt energetyczny musi określać zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego,
w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii w czasie eksploatacji budynku,

c)    pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych na materiale przezroczystym   (poświadczonej przez ośrodek dokumentacji) oraz na płycie CD w formie mapy numerycznej,


d)    uzyskanie zgód właścicieli urządzeń technicznych i sieci, właścicieli działek na udostępnienie terenu oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa - pozwoleń, odstąpień, porozumień,  warunków technicznych, warunków realizacyjnych, uzgodnień sanitarno-higienicznych,

e)    opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych termomodernizacji, na zakres robót wynikający z audytów energetycznych obejmujący  m.in.: docieplenie wraz z kolorystyką elewacji budynku, izolację pionową i poziomą ścian, osuszenie oraz usunięcie przyczyn i skutków korozji biologicznej ścian piwnicznych, izolację cieplną dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego i wykonaniem niezbędnych robót w zakresie  kominów i obróbek blacharskich oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie: systemów wentylacji  w celu maksymalnego odzysku ciepła i zgodnie z  obowiązującymi przepisami, wymianę stolarki okiennej i / lub drzwiowej,  instalacji c.o. i c.w.u wraz z instalacją liczników ciepła oraz ciepłej wody użytkowej, instalacji elektrycznej wraz z zastosowaniem systemów zarządzania energią w budynku oraz wprowadzenie, tam gdzie to możliwe i uzasadnione, nowych źródeł ciepła i instalacji odnawialnych źródeł energii celem ograniczenia zużycia energii,

f)    opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych na pozostały zakres robót tj. dla robót budowlanych w zakresie:

  •     opaski betonowej i wejść do budynku,
  •     odwodnienia studzienek przyokiennych piwnicznych,
  •     podziału budynku na strefy pożarowe,
  •     kuchni wraz z wyposażeniem,
  •     toalet,
  •     kanalizacji deszczowej,
  •     dostosowania do obowiązujących przepisów instalacji odgromowej,
  •     usunięcia przyczyn i skutków spękania ścian zewnętrznych budynku (tylko ZS nr 1),
  •     usunięcia elementów łatwopalnych (okładzin ściennych) ze ścian korytarzy (tylko ZS nr 1)

g)    przyjmowane w dokumentacji projektowej rozwiązania powinny  uwzględniać możliwość udostępnienia obiektu dla osób niepełnosprawnych,
h)    wykonanie przedmiarów robót we wszystkich branżach w układzie specyfikacyjnym,
i)    anie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
j)    wykonanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie formy i metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
k)    wykonanie zbiorczych zestawień kosztów (ZZK),
l)    złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę,
m)    pełnienie nadzoru autorskiego.

Na opracowanie dokumentacji wykonawca ma 90 dni. Łączna kwota zamówienia wynosi 136 530 zł.

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy - podpisanie umowy