Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna - Bezpłatna pomoc prawna
210 osób skorzystało w styczniu br. z nieodpłatnej pomocy prawnej, która udzielana jest w 5 punktach zlokalizowanych w Urzędzie Miejskim w Elblągu oraz  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.


Przypominamy, że z bezpłatnych porad prawnych mieszkańcy Elbląga mogą korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30. do 19.00.


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.


Jaki zakres obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Zgodnie z art. 3 Ustawy nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.


Czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Informacja o lokalizacji poszczególnych punktów w Elblągu oraz o godzinach udzielania porad:
Punkt Nr 1 – prowadzony przez Gminę Miasto Elbląg usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1
- poniedziałek – piątek 15.00- 19.00.
Punkt Nr 2 prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1
- poniedziałek – piątek 7.30- 11.30
Punkt Nr 3 prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1
- poniedziałek – piątek 10.30- 14.30.
Punkt Nr 4 prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1
- poniedziałek, środa, czwartek  11.30 – 15.30
- wtorek 12.30- 16.30
- piątek 10.30 – 14.30
Punkt Nr 5 prowadzony przez Gminę Miasto Elbląg usytuowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Winna 9 pok. Nr 400
- poniedziałek, czwartek  9.30 – 13.30
- wtorek 11.00- 15.00
- środa 8.00 – 12.00
- piątek 11.30 – 15.30

W celu zapewnienia odpowiednich warunków oczekiwania na poradę przygotowano również nowoczesny kącik dla dzieci wyposażony m.in. w urządzenia interaktywne.

Do tej pory z bezpłatnej pomocy prawnej skorzystało 210 osób, z czego 22 osoby skorzystały z porad adwokata, a 188 osób z porad udzielonych przez radców zatrudnionych przez Urząd Miejski i Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.

Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna - Bezpłatna pomoc prawna