Informacja Prezydenta na temat zadłużenia miasta

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców oraz ukazującymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi zadłużenia Miasta Elbląga wyjaśniam:

• Budżet na 2015 r., przygotowany przez poprzedniego Prezydenta, w przychodach uwzględniał emisję obligacji w wys. 29 mln zł. i wysokie – od 25 mln zł. do 30 mln zł. coroczne spłaty rat kredytów i obligacji w latach 2016 – 2019. Jeszcze w 2015 r., autopoprawką do budżetu, zmniejszyłem planowane zadłużenie z kwoty 29 mln zł. do kwoty 24 mln zł. tj. o 5 mln zł. Dług Miasta na dzień 30 września 2015 r. wyniósł 360.096.602 zł.

• Zaplanowane wysokie spłaty zadłużenia, wysoki poziom wydatków bieżących z coroczną tendencją wzrostową stanowiły zagrożenie braku środków na działania prorozwojowe związane z przedsięwzięciami inwestycyjnymi.
W związku z tym podjąłem działania:
1)    określające kierunki oddłużania Miasta w zakresie wydatków bieżących;
2)    restrukturyzacji zadłużenia mającej na celu:
a)    nie zadłużanie się od 2016 r.
b)    coroczne spłaty długu do 2028 r., niższe w latach 2016 – 2018, po to by móc zabezpieczyć wkłady własne do przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu UE w ramach nowej perspektywy finansowej.
Ponadto w 2015 r. intensywnie poszukiwałem środków z budżetu Państwa, z Unii Europejskiej i zdobyłem ok. 30 mln zł. Część uzyskanych środków przeznaczyłem na inwestycje, a część – konkretnie 14 mln zł. przeznaczyłem na spłatę rat kredytowych zaplanowanych na 2017 r. Spłata częściowego zadłużenia z 2017 r. stworzy możliwości kontynuacji inwestycji zapoczątkowanych w 2016 r. m.in. budowy wiaduktu i dróg dojazdowych w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu.
Wraz z wcześniejszą spłatą zadłużenia i planowanymi spłatami długu na rok 2016 dług Miasta na koniec roku wyniesie 331.867.499 zł. Tym samym praktycznie w ciągu dwóch lat zmniejszy się zadłużenie o kwotę 28.229.103 zł. Pragnę również dodać, że budżet 2015 r. nie uwzględniał pierwotnie żadnych spłat długu.

• Od kilkudziesięciu lat w budżecie Miasta Elbląga funkcjonuje kredyt w rachunku bieżącym, który służy jedynie utrzymaniu płynności finansowej Miasta w przypadku opóźnień w przekazywaniu środków przez Unię Europejską, subwencji z budżetu Państwa czy podatków. Nie wchodzi on do długu publicznego.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że obecnie przeprowadzane są analizy w kontekście przedterminowej spłaty części długu z 2018 r.
W związku z powyższym uważam, że wszelkie informacje, iż zadłużam Miasto są bezzasadne.
                                                                                                                                   Witold Wróblewski
                                                                                                                                   Prezydent Elbląga