Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna
Z pięciu punktów dostępu do nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej mogą od dziś korzystać mieszkańcy Elbląga. Pomoc udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30. do 19.00 w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej wchodzi w życie 1 stycznia 2016r., ale punkty zaczęły działać od poniedziałku tj. 04.01.16r.
Za organizację punktów w naszym mieście odpowiedzialny jest Prezydent Elbląga. Zgodnie     z wymogami ustawy w Elblągu utworzono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
2 punkty prowadzone samodzielnie przez Urząd Miejski oraz 3 punkty, których prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu.

- „Zgodnie z ustawą, każdy z pięciu punktów dostanie z budżetu państwa dotację w wysokości 5.150 zł. miesięcznie, z czego na wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego przypadać będzie 97 procent tej kwoty, a pozostałe 3 procent dotacji będzie w dyspozycji Urzędu Miejskiego na pokrycie kosztów obsługo organizacyjno-technicznej” – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.


Pod działalność punktów przeznaczono zgodnie z wymaganiami lokale miejskie, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cztery lokale znajdują się na parterze budynku głównego Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 i czynne będą w godzinach od 7.30. do 19.00. Natomiast piąty punkt funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Winna 9. Przygotowanie i wyposażenie lokali zostało sfinansowane wyłącznie ze środków własnych samorządu. W celu zapewnienia odpowiednich warunków oczekiwania na poradę przygotowano również nowoczesny kącik dla dzieci wyposażony m.in. w urządzenia interaktywne.
Specjalistów zapewnił Urząd Miejski zawierając porozumienie z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz Okręgową Radą Adwokacką w Gdańsku.
W listopadzie 2015r. został ogłoszony otwarty konkurs na powierzenie prowadzenia trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście.
    Na realizację powyższego działania zostały złożone oferty przez 3 organizacje:
1. Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z Gdyni – oferty na prowadzenie 3 punktów;
2. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej – oferty na prowadzenie 3 punktów;
3. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych – oferta na prowadzenie 1 punktu.
W wyniku oceny ofert prowadzenie zadania we wszystkich 3 punktach powierzono Elbląskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Jaki zakres obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Zgodnie z art. 3 Ustawy nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Informacja o lokalizacji poszczególnych punktów w Elblągu oraz o godzinach udzielania porad:
Punkt Nr 1 - prowadzony przez Gminę Miasto Elbląg usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1
- poniedziałek – piątek 15.00- 19.00.
Punkt Nr 2 prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1
- poniedziałek – piątek 7.30- 11.30
Punkt Nr 3 prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1
- poniedziałek – piątek 10.30- 14.30.
Punkt Nr 4 prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1
- poniedziałek, środa, czwartek  11.30 – 15.30
- wtorek 12.30- 16.30
- piątek 10.30 – 14.30
Punkt Nr 5 prowadzony przez Gminę Miasto Elbląg usytuowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Winna 9 pok. nr 400
- poniedziałek, czwartek  9.30 – 13.30
- wtorek 11.00- 15.00
- środa 8.00 – 12.00
- piątek 11.30 – 15.30

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna