Miasto ubiega się o prawie 1 mln zł refundacji za budowę ścieżek rowerowych

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie konkursem w zakresie Osi Priorytetowej 2 RPO Warmia i Mazury „Turystyka”, Poddziałanie 2.1.4 „Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna”,  Gmina Miasto Elbląg złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej – Zajazd”.
Miasto ubiega się o refundację kosztów w wysokości 937.416,80 zł, poniesionych  w latach 2008-2015 ze środków własnych, w tym z puli budżetu obywatelskiego na rok 2014 i 2015 na budowę następujących ciągów rowerowo-pieszych:

  1.     ul. Fromborskiej na odcinku od ul. Wileńskiej do rzeki Babicy – dł. ścieżki 284,2 m
  2.     ul. Fromborskiej od rzeki Babica do skrzyżowania ul. Fromborskiej z ul. Kruczkowskiego (dzielnica Zajazd) – dł. ścieżki 800 m
  3.     ul. Odrodzenia na odcinku od ul. Mazurskiej do ul. Szarych Szeregów – dł. ścieżki 180 m
  4.     ul. Odrodzenia na odcinku od ul. Szarych Szeregów do wjazdu na parking przy DH Jantar – dł. ścieżki 521,5 m
  5.     ul. Odrodzenia – realizowana obecnie kontynuacja ciągu od wjazdu na parking przy DH Jantar do zjazdu w ul. Kalenkiewicza – dł. ścieżki 172 m.

Łącznie, złożonym w konkursie projektem, objętych jest 1957,7 m tworzonego systemu ścieżek rowerowych w północnej i północno-wschodniej części Elbląga,  które wiodą od drogi wojewódzkiej 503 (ul. Mazurska), poprzez ul. Odrodzenia, Ogólną i Fromborską w stronę Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i dalej do miejscowości nadzalewowych.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpić ma do końca 2015 roku.