Strategie EOF gotowe

Strategie EOF gotoweZ udziałem Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz samorządowców z gmin subregionu elbląskiego odbyła się konferencja zamykająca projekt pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Projekt dotyczy opracowania dokumentów strategicznych i planistycznych, które pomogą gminom realizującym projekt w walce o unijne pieniądze.

- Elbląski Obszar Funkcjonalny, to jeden z obszarów, których celem jest realizowanie wspólnych projektów i kompleksowe rozwiązywanie problemów mieszkańców. Elbląg ma status miasta regionalnego, oddziałuje więc na gminy, które w tym obszarze się znajdują. Mam nadzieję, że opracowane w wyniku realizacji tego projektu dokumenty pozwolą nam pozyskiwać środki unijne na dalszy rozwój – podkreślał podczas konferencji Prezydent Witold Wróblewski.

Efektem realizacji projektu jest 7 strategii, w tym:

Strategia rozwoju EOF/ZIT wraz z uzupełniającymi główną strategię 5 opracowaniami branżowymi:

  • Strategią zrównoważonego transportu EOF,
  • Strategią ochrony środowiska naturalnego EOF,
  • Strategią innowacyjności i rozwoju inteligentnych specjalizacji EOF,
  • Strategią promocji, stworzenia marki/wizerunku EOF,
  • Strategią dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy EOF;
  • oraz Strategia rozwoju Portu Morskiego w Elblągu uwzględniająca również ożywienie współpracy i aktywizację portów nadzalewowych terenu EOF.

 

Rezultatem projektu są również kolejne 4 dokumenty:

  • Analiza uwarunkowań przestrzennych EOF – dokument pogłębiający diagnozę funkcjonalną obszaru zawartą w Strategii.
  • Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dla inwestycji wpływającej na rozwój EOF pn. Poprawa powiązań komunikacyjnych dzielnicy Zatorze (określonej jako przyszła strefa przedsiębiorczości EOF) z centrum Miasta Elbląga.
  • Program wsparcia przedsiębiorczości EOF zawierający plan konkretnych działań nakierowanych na aktywizację tego sektora, zakładający propozycje działań

w obszarach problemowych zidentyfikowanych w Strategii dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy EOF.

Projekt dofinansowywany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013 oraz środków z budżetu państwa. Jego wartość wynosi: 1 154 047,70 zł brutto, wysokość dofinansowania stanowi 90% kosztów projektu (85% wartości kosztów pokrywa Unia Europejska, 5% dokłada budżet państwa). Wkład własny w wysokości 10% wartości projektu, tj. 115 404,77 zł poniósł w całości Lider projektu – Miasto Elbląg. Realizacja projektu zakończy się 30 czerwca.

Elbląski Obszar Funkcjonalny, którego Liderem jest nasze miasto, tworzy 16 gmin z terenu powiatu elbląskiego i braniewskiego. Są to: miasto Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Milejewo, Gmina Markusy, Gmina Młynary, Gmina Pasłęk, Gmina Rychliki, Gmina Pieniężno, Gmina Tolkmicko, Miasto i Gmina Frombork, Gmina Miasto Braniewo, Gmina Braniewo, Gmina Godkowo, Gmina Wilczęta, Gmina Płoskinia.