Granty PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich PILNE!!! ZMIANA ZASAD WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI DANYCH ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIACH

Granty PPGR

Granty PPGR - Granty PPGR
Gmina Miasto Elbląg złożyła wniosek o przyznanie Grantu w konkursie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) (termin składania oświadczeń w Urzędzie Miejskim w Elblągu był do dnia 2 listopada br.). Obecnie wniosek znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej. Centrum Projektów Polska Cyfrowa podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

 

W związku z powyższym w celu weryfikacji poprawności danych zawartych w ww. oświadczeniach należy dostarczyć następującą dokumentację potwierdzającą:
1)    POKREWIEŃSTWO
Dokument potwierdzający POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem, a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.
W tym celu należy złożyć do dnia 15 grudnia br. kopię dokumentów takich jak: odpisy aktów urodzenia, akt małżeństwa i inne. Dokumenty te muszą wskazywać na stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu.
W przypadku braku odpisów aktów, można zwrócić się do najbliższego USC (UWAGA! Termin realizacji wynosi do 10 dni roboczych w przypadku urodzenia w innej gminie).
2)    ZATRUDNIENIE KREWNEGO W PPGR - (jeśli nie zostały dołączone wcześniej).
Dokument poświadczający ZATRUDNIENIE w PPGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego, tj. rodziców, dziadków, pradziadków, opiekunów prawnych (jeśli nie zostały dołączone wcześniej).
Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących, w przypadku potwierdzenia ich przynajmniej jednym ze wskazanych dokumentów:
•    świadectwo pracy,
•    umowa o pracę,
•    zaświadczenie z KOWR, ZUS lub KRUS,
•    legitymacja ubezpieczeniowa,
•    inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych (np. ksero listy płac, zaświadczenia, starego typu dowód osobisty).
Termin ww. dokumentów został przedłużony do dnia 15 grudnia br.

WAŻNE!

W przypadku braku posiadania lub możliwości uzyskania powyższych dokumentów, jako niezbędne do weryfikacji w archiwum, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR), należy uzupełnić Załącznik A, zawierający takie dane jak: imię i nazwisko pracownika; nazwisko panieńskie krewnej; data urodzenia; dokładna nazwa PPGR; imię ojca pracownika PPGR; lata pracy i adres zamieszkania).

Załącznik A należy przekazać najpóźniej do dnia 7 grudnia br. Po tym terminie dostarczone dane nie będą uwzględniane w piśmie do archiwum KOWR.
3)    MIEJSCE ZAMIESZKANIA w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
Poświadczenie MIEJSCA ZAMIESZKANIA osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, w miejscowości lub gminie objętej PPGR, w okresie pracy w danym gospodarstwie.
W tym celu należy złożyć do 15 grudnia br. kopię dokumentów takich jak: zaświadczenie o zameldowaniu w latach zatrudnienia w PPGR lub inny dokument poświadczający zamieszkanie.
4) UCZĘSZCZANIE DO SZKOŁY POZA GMINĄ MIASTO ELBLĄG
W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Elbląg – należy złożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię i nazwisko, klasa, adres zamieszkania).
Zaświadczenie należy przekazać do dnia 15 grudnia br.
5) BRAK OTRZYMANIA LUB UŻYCZENIA KOMPUTERA (Załącznik B)
Zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia (lub otrzymało i zwróciło), w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.
Zaświadczenie należy przekazać do dnia 15 grudnia br.

Kopie dokumentów lub Załącznik A i Załącznik B należy dostarczyć w nieprzekraczalnym ww. terminie w jednej z następujących form:

  • drogą elektroniczną (skan/zdjęcie dokumentu) na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
  • faxem na numer: 55-239-33-46 
  • osobiście w Urzędzie Miejskim (biuro podawcze), ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg w kopercie z dopiskiem: Magdalena Świątek / Departament Strategii i Rozwoju
  • tradycyjną pocztą na adres podany poniżej (decyduje data wpływu do Urzędu):

Magdalena Świątek, Urząd Miejski w Elblągu
Departament Strategii i Rozwoju - Referat ds. funduszy unijnych i rozwoju
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg


W celu usprawnienia weryfikacji poprawności danych, należy załączyć do dostarczonych kopii dokumentów adnotację zawierającą takie dane jak: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, która składała oświadczenie oraz dane dziecka (dzieci), którego oświadczenie dotyczy.

OŚWIADCZENIA, KTÓRYCH NIE UDA SIĘ POPRAWNIE ZWERYFIKOWAĆ MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE PRZEZ CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA!
W związku z powyższym prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby dostarczyć wymagane dokumenty.
Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Miasto Elbląg do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania. Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.