Informacja na temat wsparcia samorządu udzielnego OTOZ Animals Schronisko w Elblągu

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o sytuację finansową elbląskiego schroniska dla zwierząt informujemy, że Prezydent zaniepokojony doniesieniami medialnymi oraz publikowanymi informacjami przez OTOZ Animals Schronisko w Elblągu, dotyczącymi między innymi problemów z zapewnieniem karmy dla zwierząt, podjął decyzję o wszczęciu kontroli merytorycznej i finansowej w schronisku. Ma ona na celu wykazanie, czy zadanie publiczne, jakim jest opieka nad zwierzętami, jest realizowane efektywnie i rzetelnie, a także, czy prawidłowo i racjonalnie wykorzystywane są środki publiczne, które OTOZ Animals otrzymuje od miasta na realizację zadania.

Czytając dramatyczne prośby o karmę, czy datki finansowe nasuwa się pytanie – na co wydatkowane są środki przekazywane z budżetu miasta? Pragnę bowiem zaznaczyć, że w przeważającej części schronisko utrzymywane jest ze środków budżetu miasta. Samorząd ma podpisaną 3-letnią umowę z OTOZ Animals na prowadzenie schroniska, która obowiązuje do 2020 roku. Miasto wywiązuje się ze swoich zobowiązań na bieżąco i to z nawiązką. Zgodnie z umową samorząd zobligowany jest do przekazania dotacji w wysokości 850 tys. złotych rocznie. Rozumiejąc jednak potrzeby zwierząt Prezydent  zwiększył  na rok 2019  dotację o 50 tys. złotych i wynosi ona  obecnie 900 tys. OTOZ Animals natomiast z własnych środków zobowiązał się w umowie dokładać do utrzymania schroniska ok. 40 % tej kwoty. W kwietniu, na wniosek schroniska, miasto dokonano wypłaty podwójnej transzy miesięcznej  dotacji tj. 2x 75 tys. złotych. Tym bardziej więc dziwią dramatyczne apele o wsparcie, które pojawiły się pod koniec kwietnia. Sukcesywnie również samorząd wspiera Stowarzyszenie poprzez inne działania. Pod koniec 2018 roku dokonano dodatkowo - poza dotacją  zakupu oleju opałowego dla schroniska na kwotę ponad 13 tys. złotych. Podczas Świątecznych Spotkań Elblążan odbyła się druga już zbiórka zorganizowana przez Biuro Prezydenta Miasta na zakup klatki weterynaryjnej. Kwotę ponad 5,5 tys. zł przekazano schronisku. Oprócz tego mieszkańcy obdarowali zwierzęta dużymi ilościami przedmiotów typu: koce, kołdry, czy legowiska. Rokrocznie z budżetu miasta realizowane są także na terenie schroniska zadania inwestycyjne. W 2019 roku miasto ze środków własnych zobowiązało się wykonać remont boksów dla zwierząt na kwotę ok. 400 tys. złotych (podobnej wielkości remont boksów miał miejsce w 2018 roku).