Komunikat w sprawie zmiany nazw ulic

W dniu 12.10.2017r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłoszone zostały Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie zmiany nazw ulic:
1.    Armii Ludowej na Generała Władysława Andersa
2.    Rodziny Nalazków na Józefa Wybickiego
3.    Kapitana Diaczenki na Starowiejska
4.    Leona Kruczkowskiego na Zbigniewa Herberta
5.    Zniesiono nazwę Skwer im. Janka Krasickiego

Nowe nazwy ulic weszły w życie z dniem dzisiejszym tj. 27.10.2017r.

W związku z powyższym przypominamy mieszkańcom, iż zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne, co oznacza, że:
•    nie trzeba wymieniać dowodów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę - będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.
•    nie ma potrzeby dokonywana zmian aktów notarialnych

Zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych zostaną dokonane z urzędu.

Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych tablic usytuowanych na ścianach budynków z nową nazwą ulicy, szyldów, banerów reklamowych i reklam. Miasto w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania.

Mieszkańcy zmienianych nazw ulic powinni zgłosić zmiany adresowe następującym instytucjom:
1.    Urząd Skarbowy w Elblągu - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym (np. podczas składania zeznania rocznego). Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.
2.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu (druk EZP: emeryci, renciści; druk US-13: osoby nie posiadające żadnego tytułu do ubezpieczenia; osoby prowadzące działalność oraz pracodawcy - na dokumentach zgłoszeniowych)
3.    Dostawcy mediów (np. energii elektrycznej, gazu, wody)- osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.
4.    Banki, firmy ubezpieczeniowe - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.
5.    Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej- należy zgłosić osobiście.