Budowa wiaduktu na Zatorze coraz bliżej

Budowa wiaduktu na Zatorze coraz bliżej

Prezydent Witold Wróblewski podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformował dziennikarzy o złożonych wnioskach o dofinansowanie na budowę wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi, łączącego dzielnicę Zatorze z centrum miasta.

- „Złożyłem dwa wnioski o dofinansowanie tej inwestycji. Pierwszy wniosek – dotyczący budowy wiaduktu złożony został do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o środki z rezerwy subwencji ogólnej. Chcemy pozyskać 3,3 mln zł. Drugi wniosek natomiast złożony został do Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego, w ramach działania Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis. Z tego źródła chcemy pozyskać 12,5 mln złotych. Wniosek jest obecnie w ocenie formalnej” – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.


Prezydent zaznaczył jednocześnie, że trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Inżyniera Kontraktu oraz Generalnego Wykonawcy robót dla tego zadania. Poinformował również o rozpoczynających się pracach, związanych z usunięciem kolizji.

- „Przekazany został teren budowy dla EPEC Sp. z o.o. oraz EPWiK Sp. z o.o. pod roboty budowlane. Zakres robót, które wykonywać będą w/w spółki polegać będzie na przebudowie odcinków sieci cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w związku z koniecznością usunięcia kolizji z zaprojektowanym wiaduktem nad linią kolejową i drogami dojazdowymi" – zaznaczył Prezydent.

Pierwszy etap prac związany będzie z przebudową przez EPWiK Sp. z o.o. kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ul. Lotniczej w obrębie skrzyżowania z Al. Grunwaldzką.  W związku z tymi robotami wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Wyłączony zostanie dla ruchu zewnętrzny pas na jezdni ul. Lotniczej po stronie Giełdy Elbląskiej na odcinku od Al. Grunwaldzkiej do zjazdu na teren PKS i restauracji McDonalds. Ruch na tej jezdni odbywać się będzie pasem wewnętrznym. Zamknięty dla ruchu na tym odcinku będzie także chodnik wzdłuż ul. Lotniczej po stronie Giełdy Elbląskiej. Ruch pieszych w kierunku ul. Skrzydlatej kierowany będzie przez teren Giełdy Elbląskiej.

Szczegółowa informacja dotycząca złożonych projektów

„Budowa dróg dojazdowych do wiaduktów w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu”


Projekt planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2. Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.2. Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis.
Podstawowym celem projektu jest poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga.
Projekt, będąc elementem większego przedsięwzięcia pn. "Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej", wraz z pozostałymi zadaniami, które będą realizowane w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – rezerwy subwencji ogólnej (zadanie pn. „Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu”) oraz ze środków własnych, przyczyni się do poprawy spójności transportowej miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis oraz zwiększenia zewnętrznej dostępności, zarówno całego EOF, jego rdzenia – Miasta Elbląg, jak również dzielnicy Zatorze, uznanej w Strategii rozwoju EOF za centrum przedsiębiorczości obszaru funkcjonalnego.


Zakres rzeczowy projektu:
1.    Przebudowa ul. Lotniczej jako połączenia drogowego Alei Grunwaldzkiej oraz ulicy Skrzydlatej w klasie technicznej Z, o szerokości pasa ruchu 3,5 m wraz z drogą rowerową o szerokości 2,5 m i chodnikiem o szerokości 2 m oraz z zabezpieczeniem niezbędnych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, w tym m.in.: budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanałów technologicznych, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejącego uzbrojenia wraz z usunięciem kolizji w niezbędnym zakresie (sieci wodociągowej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej, energetycznej, teletechnicznej)
2.    Budowa dwóch łącznic Ł1 i Ł2 w klasie L, o szerokości pasa ruchu 3,5 m oraz budowę trzech rond (dwa o szerokości jezdni 5,5 m i jedno o szerokości jezdni 6 m).
3.    Przebudowa ulicy Kilińskiego – zamknięcie relacji ulicy Lotniczej z ulicą Kilińskiego poprzez budowę na ulicy Kilińskiego placu do zawracania.
4.    Przebudowa tzw. starej ulicy Lotniczej od projektowanego ronda do jej skrzyżowania z ulicą Fredry. W sąsiedztwie torowiska kolejowego tzw. stara ulica Lotnicza przekształcona będzie w dojazdy do nieruchomości z chodnikiem i ścieżką rowerową.
5.    Przebudowa ulicy Fredry w klasie technicznej L o szerokości pasa ruchu 3 m wraz z zabezpieczeniem niezbędnych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.
6.    Przebudowa ulicy Lotniczej od skrzyżowania z ulicą Skrzydlatą, o szerokości pasa ruchu 3 m, drogą rowerową o szerokości 2 m oraz chodnikiem szerokości 2,5 m.
7.    Kompleksowy projekt organizacji ruchu układu komunikacyjnego.
8.    Urządzenie zieleni wraz z małą architekturą.
9.    Budowa przejścia dla pieszych pod łącznicą Ł2.

Wnioskowana kwota dofinansowania UE: 12.565.318,37 zł


„Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu”


Projekt planowany do realizacji z dofinansowaniem środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Projektowany wiadukt zlokalizowany jest nad linią kolejową nr 204 Malbork – Braniewo w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Elbląg. W stanie istniejącym ruch samochodowy oraz pieszych i rowerzystów odbywa się w poziomie szyn. Istniejący przejazd drogowo-kolejowy wyposażony jest w samoczynny i automatycznie sterowany system zamykania ruchu drogowego (rogatki). Wykonanie wiaduktu ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego nad torami kolejowymi, a co za tym idzie – uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa komunikacji, poprawę dostępności i zwiększenia potencjału rozwojowego dzielnic południowych miasta, a także stworzenie zintegrowanego systemu transportowego łączącego obszary rozwojowe.
Na obiekcie znajdować się będzie jezdnia dwupasowa dwukierunkowa o szerokości 7,0 m po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa, jednostronny chodnik dla pieszych i jednostronny chodnik rewizyjny (techniczny).
Wykonanie nowego wiaduktu wraz z nowym układem komunikacyjnym wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez znaczące zmniejszenie istniejących zatorów drogowych, powstających obecnie podczas zamykania rogatek na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Lotniczej. Realizacja inwestycji przyczyni się więc do poprawy klimatu akustycznego, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Podstawowe parametry techniczne obiektu
• klasa drogi na obiekcie: klasa Z
• klasa obiektu mostowego: klasa A
• szerokość całkowita: 16,94 m
• długość obiektu (wiadukt jednoprzęsłowy): Lc = 52,8 m  Lt = 50,0 m (w osiach podpór)
• konstrukcja przęsła: łuk Langera, ustrój zespolony, stalowo-betonowy
• łożyska: garnkowe
• dylatacja: stalowa z wkładką neoprenową
• posadowienie: pośrednie na palach.

Planowane dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: 3.300.000 zł

Planowana realizacja projektów: lipiec 2017 – wrzesień 2018

Budowa wiaduktu na Zatorze coraz bliżej

Budowa wiaduktu na Zatorze coraz bliżej - Budowa wiaduktu na Zatorze coraz bliżej