Kolejne projekty oświatowe przygotowane

CKP

CKP - CKP
Prezydent Witold Wróblewski złożył kolejne trzy projekty edukacyjne do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pozyskanie unijnego  dofinansowania umożliwi tworzenie dwóch centrów – Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej ECEZ, które powstanie na bazie CKP i CKZiU oraz Elbląskiego Centrum Eksperymentu, które będzie się mieściło w budynku Zespołu Szkół nr 3 na Zawadzie. Dzięki realizacji projektów możliwe będzie między innymi: zmodernizowanie i rozbudowanie pracowni  we wszystkich elbląskich szkołach zawodowych, zorganizowanie dodatkowych staży i praktyk w zakładach pracy dla uczniów szkół zawodowych, przekwalifikowanie nauczycieli tracących pracę w kierunkach związanych z kształceniem zawodowym, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych i ogólnokształcących, czy zorganizowanie zajęć dodatkowe z zakresu umiejętności  matematyczno-przyrodniczych,  w tym m.in. szachy  dla uczniów elbląskich szkół ogólnokształcących.

Szczegóły dotyczące złożonych o dofinansowanie wniosków


 „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”
W ramach projektu 4 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe powstanie 13 nowocześnie wyposażonych pracowni, w których realizowana będzie praktyczna nauka zawodu dla uczniów i słuchaczy, w tym:
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1: pracownia pojazdów samochodowych, pracownia rysunku technicznego, pracownia ruchu drogowego;
- Centrum Kształcenia Praktycznego: pracownia tapicerska, pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownia obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu, pracownia metrologiczna;
- Zespół Szkół Gospodarczych: pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracownia obsługi podróżnych w portach i terminalach oraz gospodarki materiałowej
i transportu, pracownia geograficzno-turystyczna;
- Zespół Szkól Mechanicznych: pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, pracownia administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi, pracownia rysunku technicznego.                                 

Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2019 r.
Budżet projektu: 8 275 822,04 zł, w tym kwota dofinansowania: 7 441 818,68 zł


„LEPSZY W ZAWODZIE - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów 4 elbląskich szkół/placówek zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów, szkoleń oraz praktyk i staży przy udziale przedsiębiorców. W ramach realizowanego projektu możliwe będzie również przekwalifikowanie nauczycieli tracących pracę w kierunkach związanych z kształceniem zawodowym.
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.
Budżet projektu: 1 599 696,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1 434 576,00 zł

„Elbląska Szkoła Eksperymentu i Kreatywności”
W ramach projektu zawiązano „Konsorcjum Wiedzy” zrzeszające podmioty lokalne na rzecz działań w zakresie rozwoju edukacji: Gmina Miasto Elbląg- lider merytoryczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród 1200 uczniów 15 szkół  podstawowych i 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Elbląga
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (inicjatywności, kreatywności, pracy w zespole) poprzez organizację zajęć dodatkowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji 100 nauczycieli oraz stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego.
Projekt zakłada również:
- utworzenie pracowni międzyszkolnej – Elbląskie Centrum Eksperymentu (ECE)
- doposażenie bazy dydaktycznej pracowni przyrodniczych w 15 SP i 2 SOSW (po 37.000,00 zł na szkołę);
-przeszkolenie nauczycieli z pracy metodą eksperymentu;
-organizację zajęć dodatkowych dla uczniów (przyrodniczych, rozwijających inicjatywność, kreatywność i pracę w zespole, w tym szachy);
-doskonalenie nauczycieli w zakresie budowania zespołu, podniesienia umiejętności trenerskich, coachingowych, pracy metodami aktywnymi;
-wsparcie rodziców w zakresie wspierania rozwoju i edukacji dziecka.

Okres realizacji: 01.05.2017 - 30.04.2019
Budżet projektu: 4 733 286,15 zł, w tym kwota dofinansowania- 4 495 526,15 zł

Czekamy również na rozstrzygnięcie konkursu, w którym wcześniej złożony został również wniosek na rozbudowę Centrum Kształcenia Praktycznego. Projekt polega na budowie nowego budynku,  w którym znajdą się dwie nowocześnie wyposażone pracownie - odlewnicza z kuźnią oraz energii odnawialnej. Koszt projektu to 3 557 153,60 zł, z czego planowane dofinansowanie to 2 948 880,33zł.