Programy branżowe opracowane przez Departamenty Urzędu Miejskiego w Elblągu i jednostki podległe

Lp.

Nazwa Programu

Plik

1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012 – 2020 Wieloletni_program_gospodarowania.pdf
2. Program Rozwoju Kultury
w Elblągu na lata 2005-2013
Program_rozwoju_kultury_2005-2013.pdf
3. Program rozwoju sportu
w Elblągu na lata 2007-2013
Program_rozwoju_sportu.pdf
4. Program Ochrony Środowiska dla miasta Elbląga  do roku 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 Program_Ochrony_Srodowiska.pdf
5. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Elbląga do roku 2014 Plan_gospodarki_odpadami.pdf
6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Elbląga na lata 2010 – 2032 Program_usuwania_azbestu.pdf
7. Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego w Elblągu
na lata 2004-2013
Zintegrowany_Program_Rozwoju_Transportu.pdf
8. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych EPWiK Sp. z o.o. na lata 2011– 2015 Wieloletni_plan_rozwoju_i_modernizacji_urzadzen.zip
9. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Elbląga Projekt_zalozen_do_planu_zaopatrzenia.pdf
10. Program Bezpieczny Elbląg Program_Bezpieczny_Elblag.pdf
11. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Elblągu 2009-2020 Strategia_Rozwiazywania_Problemow.pdf
12. Elbląski program na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 Elblaski_program_na_rzecz_osob_starszych.pdf
13. Program działań na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności na lata 2009-2013 Program_dzialan_na_rzecz_rozwiazywania_problemu_bezdomnosci.pdf
14. Program aktywności lokalnej dla miasta Elbląga na lata 2008-2013 Program_aktywnosci_lokalnej_dla_miasta_Elblaga_na_lata_2008-2013.pdf
15. Program Działań Prorodzinnych wraz z systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Elblągu na lata 2010-2015 Program_Dzialan_Prorodzinnych.zip
16. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2012 rok Miejski_Program_Profilaktyki.zip
17. Zasady Współpracy Pomiędzy Samorządowymi Władzami Elbląga a Organizacjami Pozarządowymi http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/21952
18. Program współpracy pomiędzy samorządem miasta Elbląga a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 Program_wspolpracy.pdf
19. Procedura niezbędnego do dofinansowania wkładu własnego dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego do projektów finansowanych ze środków pochodzących ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych. Procedura_niezbednego_do_dofinansowania_wkladu_wlasnego.pdf
20. Kierunki działań w zakresie zwiększenia liczby miejsc parkingowych w Elblągu Kierunki_dzialan_w_zakresie_zwiekszenia_liczby_miejsc_parkingowych.zip
21. Plan rozwoju sieci drogowej z uwzględnieniem transportu zbiorowego dla gminy miasta Elbląg na lata 2009-2035 Plan_rozwoju_sieci_drogowej.zip
22. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy miasta Elbląg http://www.planowanie.umelblag.pl/?q=studium
23. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego http://www.planowanie.umelblag.pl/
24. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Elbląga na lata 2007-2020 http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/13538
http://www.umelblag.pl/rewitalizacja/