Szansa na wsparcie dla klubów sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nowy Program pn. KLUB, w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program ma na celu:

  •     upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  •     wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  •     wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  •     inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  •     optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Zadanie „Program KLUB” będzie realizowane poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2016 roku, na terenie Polski. Łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu KLUB nie może przekroczyć 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję. Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 10 % całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego (w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury – na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi), Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU NA STRONIE MSIT:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1779,Ogloszenie-programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-przedsiew.html