Bezpieczna Gmina 2002

Program "Bezpieczny Elbląg" jest realizacją zadania przewidzianego w "Strategii Rozwoju Elbląga 1996-2010". Traktuje on w sposób kompleksowy strategię działania w celu powstrzymania trendu niekorzystnych zjawisk i patologii związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem społeczności lokalnej miasta Elbląga.
Program zawiera koncepcję struktur organizacyjnych, których utworzenie stanowi warunek podstawowy i koniecznych do osiągnięcia celu. Akceptacja programu przez czynniki polityczne i społeczne wytworzy pozytywną motywację do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównym założeniem programu "Bezpieczny Elbląg" jest to, że społeczeństwo i samorząd lokalny, a także instytucje działające na terenie miasta wykażą wolę aktywnego uczestniczenia w programie w celu zmniejszenia poziomu zagrożenia życia i zdrowia obywateli. Program wychodzi z założenia, że wielkość strat społecznych i ekonomicznych, wystarczająco uzasadnia podniesienie efektywności działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Elblągu. Ze względu na duży zakres przedsięwzięć zawartych w programie oraz ich długofalowość program "Bezpieczny Elbląg" należy traktować jako zadanie ciągłe, rozłożone na kolejne lata.

16 października 2002 r. Adam Walczyński, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego i Komendant Miejski Policji w Elblągu Krzysztof Starańczak odebrali w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji I nagrodę w ogólnopolskim Konkursie "Bezpieczna Gmina". Oprócz okolicznościowego dyplomu Elbląg otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. Elbląg w ministerialnym konkursie był oceniany w kategorii miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Pokonał m.in. Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław i Warszawę. Tak znaczący sukces był wynikiem opracowania i wdrożenia programu Bezpieczny Elbląg. Opracowanie programu wymagało współdziałania licznych wydziałów Urzędu Miejskiego w Elblągu, jak również Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysiłek włożony w te zadania zaowocował sukcesem dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Teraz oficjalnie możemy używać tytułu Bezpieczne miasto.