Zakaz kąpieli w rzece Elbląg

zakaz kąpieli

zakaz kąpieli - zakaz kąpieli


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu, rzeka Elbląg znajduje się w granicach ww. portu. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. (§96 pkt.7) został wprowadzony m.in. zakaz kąpieli i nurkowania. Niestety są miejsca, w których nieodpowiedzialne osoby kąpią się, ryzykując życie i zdrowie. Do takich miejsc z pewnością można zaliczyć rzekę Elbląg w rejonie mostu kolejowego, a także tzw. „ciepłą wodę”. Służby bezpieczeństwa i porządku, przy wykorzystaniu sprzętu pływającego będą patrolować te miejsca. Za złamanie zakazu kąpieli grozi mandat karny do 250 zł lub kara nagany.

W dniach poprzedzających rozpoczynające się wakacje w trosce o bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz osób wypoczywających nad wodą  pracownicy Urzędu Miejskiego w Elblągu we współpracy z innymi instytucjami i firmami przeprowadzili akcję przeglądu miejsc niebezpiecznych i wykorzystywanych okazjonalnie do kąpieli oraz dokonali uzupełnienia brakującego oznakowania tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Miejsca niebezpieczne nad wodą, na których w latach ubiegłych dochodziło do niebezpiecznych sytuacji w tym utonięć, zostały oznakowane w sposób widoczny specjalnymi tablicami o „zakazie kąpieli”. Dlatego też pracownicy Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Elbląg zwracają się z apelem do osób dorosłych o dawanie dobrego przykładu i reagowanie na przejawy nieodpowiedzialnych kąpieli w miejscach niedozwolonych przez dzieci i młodzież.  

Apelujemy w okresie wakacyjnym o rozwagę przy wypoczynku nad wodą oraz niekorzystanie z okazjonalnych kąpieli w miejscach do tego nieprzeznaczonych, zarówno na terenie Elbląga, jak i w innych miejscach na terenie kraju.

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Miejski w Elblągu