5. edycja Budżetu Obywatelskiego. Zgłoś swój pomysł!

budżet obywatelski

budżet obywatelski - budżet obywatelski


Przypominamy mieszkańcom Elbląga, że jeszcze do jutra (czwartek, 16 czerwca) mogą składać swoje propozycje zadań do zrealizowania z Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. Do chwili obecnej zarejestrowano już 156 wniosków mieszkańców, w tym 33 pomysły dotyczące zadań ogólnomiejskich i 123 w poszczególnych okręgach. Poniżej prezentujemy praktyczne informacje dotyczące składania wniosków i wciąż zachęcamy elblążan do aktywnego udziału w piątej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Inicjatywy okręgowe, ogólnomiejskie, małe projekty
Poza projektami realizowanymi w pięciu okręgach wyborczych, mieszkańcy mogą wskazać inicjatywy ogólnomiejskie oraz tzw. małe projekty. Na realizację zwycięskich zadań Miasto planuje przeznaczyć 2,5 mln zł – po 400 000 zł na każdy z pięciu okręgów oraz 500 000 zł na inicjatywy ogólnomiejskie. Dodatkowo w każdym z okręgów zostanie wydzielona kwota po 50 000 zł na małe projekty (kwota każdego małego projektu nie może przekraczać 25 000 zł).

Wnioski będą przyjmowane są do 16 czerwca 2016 r. elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego.

NOWOŚCI tegorocznej edycji:
1. W tegorocznej edycji zrezygnowano z kolportażu wniosków do skrzynek pocztowych mieszkańców. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu lub otrzymać jego wersję papierową w wybranych punktach na terenie miasta:
    Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności),
    Informacja Turystyczna (Ratusz Staromiejski),
    Referat Obsługi Kierowców (Plac Dworcowy),
    Referat Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa), Zarząd Budynków Komunalnych (ul. Ratuszowa)
    spółdzielniach mieszkaniowe - Zakrzewo, Nad Jarem, Sielanka, Za Politechniką
    Dom Handlowy Jantar, CH Ogrody, CH E.Leclerc,
    basen CRW „Dolinka”,
    Szpitale (wojewódzki oraz miejskie przy ul. Komeńskiego i Żeromskiego),
    PWSZ, EUHE,
    ESWIP, Uniwersytet III Wieku, Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Zw. Jaszczurczego), Caritas.

2. Szkoły i spółdzielnie mieszkaniowe mogą zgłaszać propozycje projektów miękkich (działania kulturalne, sportowe, rekreacyjne, edukacyjne itp), natomiast wyłączone są z zadań inwestycyjnych.


BUDŻET OBYWATELSKI - PRAKTYCZNE INFORMACJE

Kto może składać?
• wnioski inwestycyjne do Budżetu Obywatelskiego może składać każdy elblążanin posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Elblągu.

W jaki sposób?
• wniosek należy pobrać ze strony internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu,
• w wersji papierowej formularz wniosku można odebrać: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu, Informacji Turystycznej (Ratusz Staromiejski), Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy), Referacie Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa), ZBK (ul. Ratuszowa), spółdzielniach mieszkaniowe (Zakrzewo, Nad Jarem, Sielanka, Zrzeszeni), DH Jantar, CH Ogrody, CH E.Leclerc, na basenie CRW „Dolinka”, w szpitalach (wojewódzkim przy ul. Królewieckiej oraz miejskich przy ul. Komeńskiego i ul. Żeromskiego), w PWSZ, EUH-E oraz w ESWIP i Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Związku Jaszczurczego), Caritas.

Co musi zawierać poprawnie wypełniony wniosek?
• numer okręgu wyborczego, w którym znajduje się proponowane zadanie lub zaznaczone właściwe pole w przypadku inicjatywy ogólnomiejskiej,
• nazwę, miejsce realizacji i opis zadania,
• dane identyfikujące wnioskodawcę (m.in. imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL).

Gdzie po informacje?
• ustalenie okręgu wyborczego: strona internetowa www.budzetobywatelski.elblag.eu lub
w Departamencie Spraw Obywatelskich, tel. 55 239 30 95 lub 55 239 34 76,
• ustalenie miejsca realizacji zadania: www.portalmapowy.umelblag.pl lub w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i Katastru, pok. 116, tel. 55 237 47 52 lub 55 239 31 15.

Kiedy i gdzie można konsultować wnioski?
• konsultacje z Wnioskodawcami 24 maja, 31 maja i 7 czerwca w godz. 15.00-16.30 w sali 300 A Urzędu Miejskiego
ul. Łączności 1.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?
• do 16 czerwca 2016 roku w wersji papierowej do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu

Co dalej?
• do 1 sierpnia 2016 roku wnioski będą opiniowane pod względem możliwości realizacji zadania oraz ustalany będzie orientacyjny koszt zadania,
• do 1 września 2016 – utworzenie  listy projektów do realizacji,
• od 19 września do 10 października 2016 roku – głosowanie na projekty możliwe do realizacji.

Małe projekty
Poza projektami realizowanymi w pięciu okręgach wyborczych, mieszkańcy mogą wskazać inicjatywy ogólnomiejskie oraz tzw. małe projekty. Na realizację zwycięskich zadań planujemy przeznaczyć 2,5 mln zł – po 400 000 zł na każdy z pięciu okręgów oraz 500 000 zł na inicjatywy ogólnomiejskie. Dodatkowo w każdym z okręgów zostanie wydzielona kwota po 50 000 zł na małe projekty. Wartość każdego z tych projektów nie może przekroczyć 25 000 zł. Jeśli środki te nie zostaną wykorzystane, pozostaną w budżecie okręgu.

Wszelkie informacje dotyczące kolejnych etapów realizacji Budżetu Obywatelskiego znajdą Państwo na stronie internetowej: www.budzetobywatelski.elblag.eu