Karta Dużej Rodziny w liczbach

kdr

kdr - kdr


Ponad dwa lata funkcjonuje już elbląska Karta Dużej Rodziny. Prezentujemy najważniejsze statystyki związane z Kartą, korzyści, jakie mają rodziny w związku z jej posiadaniem oraz poniesione koszty, dzięki którym rodzice i dzieci mogą korzystać z ulg.

Program funkcjonuje na terenie Elbląga od lutego 2014 roku. Skierowany jest do rodzin wielodzietnych i wielodzietnych rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie miasta. Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (w tym rodzinę zastępczą) składającą się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego).

 Wnioski o wydanie „Karty Dużej Rodziny” składane są bezterminowo w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (narastająco od 1 lutego 2014 r.) wnioski złożyło 896 rodzin, którym wydano łącznie 4 639 kart.

W 2015 r. wnioski o wydanie kart złożyły 233 rodziny, którym wydano 1 239 kart, zostały przedłużone karty dla 255 rodzin, które wcześniej były jej posiadaczami. Łącznie w 2015 r. zostało wydanych 2 514 Elbląskich Kart Dużej Rodziny dla 488 rodzin.

Uczestnicy Programu „Karta Dużej Rodziny” mają prawo do:

 • 1. Zakupu biletu imiennego miesięcznego KDR dla dzieci i młodzieży (posiadających uprawnienie do przejazdów ulgowych) uczestników programu Karta Dużej Rodziny w cenie 20 zł na przejazdy komunikacją miejską w Strefie I. W 2015 r. sprzedanych zostało 4 532 biletów imiennych miesięcznych KDR dla dzieci i młodzieży (posiadających uprawnienie do przejazdów ulgowych) uczestników programu Karta Dużej Rodziny. Różnica w cenie pomiędzy ulgowym biletem miesięcznym, a biletem KDR wynosi 22,50 zł, a zatem koszt/strata (dla ZKM w Elblągu) w związku z funkcjonowaniem ww biletów KDR wyniosła 101 970 zł w skali całego roku 2015. Koszt: 101 970 zł (Koszt w 2014 r.: 74 880,00 zł)

 • 2. Ulgi 25% od opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich. Pełna opłata za pobyt dziecka w żłobku w 2015 r wynosiła 175,00 zł miesięcznie. Dla osób będących uczestnikami Programu Karta Dużej Rodziny była ona obniżona o 25 % i wynosiła 131 zł miesięcznie. Koszt realizacji Programu dla jednego dziecka miesięcznie wynosił 44 złote.
  - w Żłobku Miejskim Nr 2 (13 osób) - koszt wyniósł: 2.508 zł, 
  - w Żłobku Miejskim Nr 4 (88 osób) - koszt wyniósł:  3.872 zł,    
  - w Żłobku Miejskim Nr 5 (105 osób) - koszt wyniósł: 4.620 zł. 
  Koszt: 11 000 zł (Koszt w 2014 r.: 8.484 zł)

 • 3. Całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg, ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej:
  - w 2015 r. z ulgi skorzystało 315 dzieci
  Koszt:  124 740,87 zł (Koszt w 2014 r.: 88 231 zł)

 • 4. Do 30% ulgi z opłaty wnoszonej przez rodziców za letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg, w zależności od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki
  - 88 osób uzyskało ulgę z tytułu udziału dziecka w półkoloniach (78 osób) i koloniach (10 osób)
  Koszt: 6 939 zł (Koszt w 2014 r.: 4.365 zł)

 • 5. Ulg i zwolnień w następujących instytucjach:

Centrum Sztuki Galeria EL
- w 2015 r. nie korzystano z ulg. W 2014 roku koszt ulg w Galerii EL wyniósł 262 zł

Muzeum Archeologiczno-Historyczne
- w jeden z dni weekendowych zwiedzanie ekspozycji za darmo,
- bezpłatne wejścia na 2 wystawy czasowe w ciągu roku.

- z oferty skorzystały 3 osoby (Koszt: 25 zł)

Elbląska Orkiestra Kameralna:
- dwa bezpłatne koncerty w ciągu roku, po wcześniejszej rezerwacji,    
- zniżka 50% na wszystkie koncerty, po wcześniejszej rezerwacji.

- z oferty skorzystało 261 osób Koszt: 15 955 zł (Koszt w 2014 r.: 4 805 zł)

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
- wstęp wolny na udział we wszystkich programach

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu – ulgowy wstęp do następujących obiektów:
a) kryta pływalnia (czynna do 31.08.2015 r.) - sprzedano 28 karnetów, 1 673 bilety,
b) kryte lodowisko - sprzedano 58 karnetów, 382 bilety,
c) korty tenisowe przy ul. Agrykola 8 - sprzedano 15 biletów.

Koszt: 8 790 zł (Koszt w 2014 r.: 5 047 zł)

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka (funkcjonujący od 22.09.2015 r.)

- z ulgi skorzystało 2 365 osób Koszt: 13 343,49 zł

Centrum Sportowo-Biznesowe
Bilet rodzinny - za wstęp na imprezy biletowane, organizowane przez CSB płaci tylko jeden rodzic, natomiast reszta członków rodziny wchodzi na imprezę bezpłatnie (dotyczy wszystkich rodzin)

- w 2015 r. wydanych zostało 281 biletów rodzinnych.Koszt: 4 496 zł

Łączny koszt realizacji Elbląskiego Programu Karta Dużej Rodziny w 2015 r. wynosił 287 259,36 zł (dla porównania w 2014 r. wynosił 186 029 zł).

Do Programu Karta Dużej Rodziny przystąpiło 27 partnerów (w 2014 r. uczestniczyło w Programie 19 partnerów), którzy proponują zniżki dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny. Partnerzy „Karty Dużej Rodziny” nie ewidencjonują ilości osób, które korzystają z ulg, z pozyskanych informacji wynika, że Program cieszy się dużym zainteresowaniem.


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zadania wynikające z w/w ustawy są zadaniami Rządu z zakresu polityki rodzinnej. Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia.

Wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny są przyjmowane w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych, wprowadzane do programu informatycznego i przesyłane do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, która zajmuje się produkcją i drukowaniem imiennych kart dla każdego członka rodziny. Wyprodukowane karty przesyłane są do Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych i są wydawane wnioskodawcom.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wpłynęło 490 wniosków o przyznanie Ogólnopolskiej Kart Dużej Rodziny, zostało wydanych 2 587 Kart.

Łącznie w 2015 r. w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych dla rodzin wielodzietnych zostało wydanych 5 101 kart, tj.:
- 2 514 Elbląskich Kart Dużej Rodziny,
- 2 587  Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

Podstawa prawna:
•    Uchwała Nr XXVI/709/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 2013 r.w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Elbląg Programu „Karta Dużej Rodziny”,
•    Uchwała Nr XVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu „Karty Dużej Rodziny”, jej wzoru, wzoru wniosku o wydania „Karty Dużej Rodziny” oraz podstawowego katalogu zniżek.

Elbląska edycja Karty Dużej Rodziny - pobierz dokumenty

Partnerzy elbląskiej edycji Karty Dużej Rodziny - zobacz

Ogólnopolska edycja Karty Dużej Rodziny - pobierz dokumenty