Rozmów o przyszłości szpitali ciąg dalszy

Rozmów o szpitalach ciąg dalszy

Rozmów o szpitalach ciąg dalszy - Rozmów o szpitalach ciąg dalszy
Za nami kolejne posiedzenia powołanego przez Prezydenta Witolda Wróblewskiego zespołu ds. optymalizacji funkcjonowania miejskich szpitali. W tym tygodniu zespół spotkał się dwukrotnie w celu wyboru kierunku przekształcenia szpitali miejskich, omówienia optymalnego rozwiązania dotyczącego dyslokacji oddziałów obu szpitali oraz spraw kadrowych wynikających z połączenia placówek.
W obu spotkaniach uczestniczyła Pani Jolanta Sobierańska – Grenda, niezależny radca prawny, która  opracowała ekspertyzę propozycji połączenia obu miejskich szpitali.  Wyraziła ona swoje poparcie w zakresie konsolidacji dwóch szpitali, gdyż  nie jest racjonalnym utrzymywanie dwóch podmiotów leczniczych, ze względu na pogarszającą się sytuację finansową jednego ze szpitali. Omówiła również przepisy prawne, dotyczące łączenia szpitali oraz obowiązki, jakie narzuca projekt nowej ustawy o działalności leczniczej dot. pokrycia wyniku ujemnego SPZOZ przez organ sprawujący nadzór.


Podczas dyskusji Przewodniczący zespołu Artur Zieliński apelował do członków o przyjęcie stanowiska w sprawie konsolidacji, na bazie przygotowanego przez dyrektorów szpitali materiału. Przytoczył również pozytywną opinię w tej sprawie Dyrektora NFZ w Olsztynie. Argumentem przemawiającym za połączenie placówek jest szansa na pozyskanie środków finansowych na planowane inwestycje, które pozwolą na dostosowanie obiektów do standardów określonych przez Ministerstwo. Środki te są zabezpieczone dla trzech elbląskich szpitali w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych BIS Elbląg.


W rozmowach na temat dyslokacji oddziałów uwzględnione zostały uwagi członków zespołu, które zgłaszali do przekazanych podczas pierwszego posiedzenia materiałów. Najwięcej  dyskusji  w tej kwestii budzi przyszłe funkcjonowanie oddziału położniczo – ginekologicznego ze względu na trwałość projektu, dzięki któremu zmodernizowany został oddział w Szpitalu przy ul. Żeromskiego.


Podczas spotkań omawiane były również sprawy pracownicze. Potwierdzono, że w przypadku połączenia obu szpitali nie będzie zwolnień pracowników. Zatrudnienie w zakresie „białego personelu” nie ulegnie zmianie. Wśród kadry pozamedycznej natomiast zmniejszenie etatów odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury (9 osób)lub wygaszanie umów na czas określony (6 osób).


Kolejne posiedzenie zespołu odbędzie się w następnym tygodniu. Członkowie zawnioskowali, aby uczestniczył w nim dyrektor NFZ w Olsztynie w celu omówienia kwestii dot. przyszłego finansowania i kontraktowania usług w naszych szpitalach oraz przedstawiciel instytucji zarządzającej środkami unijnymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Rozmów o szpitalach ciąg dalszy

Rozmów o szpitalach ciąg dalszy - Rozmów o szpitalach ciąg dalszy

Rozmów o szpitalach ciąg dalszy

Rozmów o szpitalach ciąg dalszy - Rozmów o szpitalach ciąg dalszy

Rozmów o szpitalach ciąg dalszy

Rozmów o szpitalach ciąg dalszy - Rozmów o szpitalach ciąg dalszy

Rozmów o szpitalach ciąg dalszy

Rozmów o szpitalach ciąg dalszy - Rozmów o szpitalach ciąg dalszy