Program Rodzina 500+

W dniu 11 lutego 2016 r. Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza program Rodzina 500+. Program Rodzina 500+ ma obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 r.
W ramach programu Rodzina 500+, rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500 zł
co miesiąc:

  1.  na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu;
  2.  na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny nie przekracza:
  • 800 zł netto na osobę lub,
  • 1200 zł netto na osobę - dotyczy rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowić podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, będzie rok 2014. Prawo do świadczenia będzie ustalać się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu (analogicznie jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych).
Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej.
Wnioski będzie można składać w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, aby uniknąć kolejek:

  1. osobiście w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego przy ul. Jaśminowej 11 oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1;
  2. drogą elektroniczną:
  • za pomocą platformy Emp@tia www.empatia.mpips.gov.pl,
  • przy użyciu bankowości elektronicznej, bezpośrednio po zalogowaniu na koncie bankowym,
  • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bezpośrednio po zalogowaniu na koncie użytkownika;

3. za pośrednictwem poczty.

Wniosek złożony w ww. terminie gwarantuje przyznanie świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia 2016r.
Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 roku i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Kolejne okresy będą trwać od 1 października do 30 września kolejnego roku.
Wzór wniosku zostanie określony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze i niezwłocznie zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, po publikacji Rozporządzenia.
Ponadto po opublikowaniu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w Dzienniku Ustaw, Departament Świadczeń Rodzinnych na bieżąco będzie przekazywał szczegółowe informacje wraz z opisem postępowania na stronie internetowej Departamentu oraz Urzędu Miejskiego.
Przebieg prac i informacje o programie Rodzina 500+ są również dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/

W miesiącu marcu 2016 r. pracownicy Departamentu Świadczeń Rodzinnych będą odbywali szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Rodzina 500+. Zostanie także uruchomiona infolinia, gdzie na bieżąco będzie można pozyskać szczegółowe informacje o programie Rodzina 500+.