Kwalifikacje do służby zawodowej

Kwalifikacje do służby zawodowej

Kwalifikacje do służby zawodowej - Kwalifikacje do służby zawodowej
Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi organizuje kolejne kwalifikacje do służby zawodowej na stanowiska w korpusie szeregowych. Kwalifikacje przeprowadzane są w każdy poniedziałek o godz. 10.00na terenie JW. 4808  przy ul. Partyzantów 33 do 30.11.2015 r.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    wiek – poniżej 34 roku życia (rocznik 1982 i młodsi),
3.    wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
4.    odbyta  służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR  lub zasadnicza służba wojskowa w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby zastępczej),
5.    odbyte ćwiczenia rotacyjne (przynajmniej 1 raz),
6.    niekaralność,
7.    dobry stan zdrowia.
 
Kandydaci powinni mieć ze sobą:
1.    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
2.    strój sportowy,
3.    dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa ,prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
4.    wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia (zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).
 
Kryteria naboru:
1.    rozmowa kwalifikacyjna,
2.    pozytywnie zdany sprawdzian z WF,
3.    uprawnienia przydatne do służby na stanowiskach w JW. 4808 Gołdap.

 
Telefon kontaktowy: 261-336-244