KOMUNIKAT dla prowadzących gospodarstwa rolne w granicach administracyjnych miasta Elbląg

W związku z pismem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie strat w uprawach roślin strączkowych, ziemniakach, krzewach owocowych, kukurydzy na kiszonkę i trwałych użytkach zielonych spowodowanych tegoroczną suszą Prezydent Miasta Elbląg uprzejmie informuje, że w przypadku wystąpienia w/w strat  zainteresowani rolnicy z terenu miasta Elbląg proszeni są o zgłoszenie tych zdarzeń w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 (Referat Ochrony Środowiska, pokój 242, telefon nr 55-239-31-81).
Przedmiotowe zgłoszenia stanowić będą podstawę do komisyjnego  oszacowania start w wymienionych wyżej uprawach w gospodarstwach rolnych.
Sprawa jest bardzo pilna z uwagi na to, że szacowanie szkód może odbywać się tylko do czasu zbioru plonu danej uprawy.