Ponad 140 tys. złotych na asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Łączna wartość uzyskanej na ten rok dotacji wynosi 142.284 zł, z czego 80.409 zł przeznaczone będzie na pracę asystenta rodziny, a 61.875 zł na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Celem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub ich powrót do rodziny.

Rodziny przeżywające trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci na wniosek pracownika socjalnego otrzymają wsparcie asystenta rodzinnego. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Asystent ma za zadanie ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby rodzina mogła normalnie funkcjonować. Efektem pracy asystenta powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci.

Jego zadaniem jest również nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną, czyliw placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

W przypadku, gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki dziecku, i umieszczane jest ono w rodzinie zastępczej, każda rodzina zastępcza zostaje objęta  pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Głównym zadaniem koordynatora jest wsparcie rodziny zastępczej, pomaganie w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych dziecka, opracowanie planu pomocy dziecku. W przypadku dzieci z uregulowaną sytuacją prawną rolą koordynatora jest zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych, jak również pomoc usamodzielniającym się wychowankom.

W elbląskim MOPS pracuje obecnie 8 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz 4 asystentów rodziny. Łącznie ich opieką objętych jest 180 elbląskich rodzin.