Dotacje na prace przy zabytkach

Informujemy, że do 1 czerwca br. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 można składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga w ramach drugiego naboru.

Wnioski mogą składać podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i nie są zaliczone do sektora finansów publicznych.

Ze względu na to, że w 2015 roku 31 maja przypada w dzień wolny od pracy, ostateczny termin składania wniosków upływa 1 czerwca (poniedziałek) o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną zarejestrowane, ale nie będą podlegały ocenie.

Zgodnie z art. 79. ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 j. t.) przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niezbędne informacje dostępne są w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Czerwonego Krzyża 2, pod numerem telefonu: 55 239 33 21 oraz na stronie internetowej: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/22368