AZBEST. Obowiązki właściciela nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest

Prezydent Elbląga przypomina o corocznym obowiązku składania do 31 stycznia zaktualizowanej informacji o wyrobach zawierających azbest, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8 poz. 31).

  • Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest”  Prezydentowi Miasta Elbląg.

  • Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:
- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (Prezydentowi lub Marszałkowi),
- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Przed wypełnieniem informacji należy sporządzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Wzór „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowani wyrobów zawierających azbest” określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010r. Nr 162 poz.1089)

Informację o wyrobach zawierających azbest należy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Elblągu Departament Ochrony Środowiska ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1 wrzucając do skrzynki podawczej ustawionej w holu budynku głównego.

Formularz "Informacji o wyrobach zawierających azbest” oraz formularz „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” dostępny jest w holu budynku głównego Urzędu Miejskiego w Elblągu lub można pobrać w wersji elektronicznej pod linkiem:
Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Jednocześnie informujemy, że w 2021 roku będzie można ponownie ubiegać się o dofinansowanie ze środków budżetowych gminy kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, usuwanych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg.