Wymiana pieca z dofinansowaniem

stop smog

stop smog - stop smog

Myślisz o dofinansowaniu do wymiany pieca lub innych proekologicznych inwestycji? Na Twój wniosek czekamy do 31 października!

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski informuje, że trwa nabór wniosków na dotacje inwestycji służącym:
•    ochronie powietrza (dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania),
•    ochronie wód i powierzchni ziemi (dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej)
•    usunięcie szkodliwego azbestu,
które realizowane są w 2020 roku. Na Twój wniosek czekamy do 31 października!

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1 w Biurze Obsługi Interesanta - Budynek główny "A" (pok. 100) oraz internetowo na poniższych stronach:
•     wniosek o dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania,
•     wniosek o dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej,
•     wniosek o dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do Urzędu, do czasu wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel, nie później jednak niż do dnia 31 października 2020 roku.

Poniżej kilka porad dla mieszkańców starających się o uzyskanie dotacji na wymianę starych pieców:

1. Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania dotacji z budżetu Miasta Elbląg, dostępnym na stronie internetowej http://www.elblag.eu – w zakładce - MIESZKAŃCY oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
•    Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza,
•    Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie wód i powierzchni ziemi,
•    Regulamin dotacji do usunięcia szkodliwego azbestu.
2. Pobierz wniosek na dotację: internetowo lub osobiście w Urzędzie Miasta w Elblągu przy ul. Łączności 1 w Biurze Obsługi Interesanta - Budynek główny "A" (pok. nr 101),
3. Kompletny, starannie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złóż
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, Budynek główny "A" (pok. nr 101).
Pamiętaj! – niektóre inwestycje, np. instalacja ogrzewania gazowego, zgodnie z prawem budowlanym wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia robót przed ich wykonaniem. Masz wątpliwości – zapytaj w Departamencie Urbanistyki i Architektury UM.
4. Czekaj na telefon pracownika DOŚ w celu ustalenia terminu wizji potwierdzającej dane zawarte we wniosku oraz wezwanie do podpisania umowy dotacji z miastem – umożliwiające rozpoczęcie inwestycji.
Pamiętaj!: koszty inwestycji nie mogą być poniesione przed datą podpisania umowy dotacji, ani po terminie zakończenia realizacji inwestycji określonym w zawartej umowie – nie będą one dotowane ze środków budżetowych „Gminy”!!!
5. Po odebraniu podpisanej umowy dotacji - przystąp do realizacji inwestycji!
Pamiętaj! Po zakończeniu robót wymagaj od wykonawcy/przedsiębiorcy faktury (rachunku)!
6. Po zakończeniu inwestycji złóż poprawne i kompletne sprawozdanie z realizacji zadania wraz z fakturami/rachunkami wystawionymi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia ustalonego w niej jako termin realizacji zadania oraz załącz stosowny protokół odbioru inwestycji np. w przypadku wymiany systemu ogrzewania – protokół odbioru instalacji.
7. Czekaj na telefon pracownika DOŚ w celu ustalenia terminu wizji potwierdzającej wykonanie inwestycji, po której nastąpi przekazanie środków finansowych na wskazany
nr konta lub będzie możliwość odbioru ich w kasie Urzędu.

Przystąp i TY do ekologicznej ofensywy!!