Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla  samozatrudnionych

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

Na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ELBLĄGU
ogłasza nabór wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
(art. 15zzc ustawy)
 
Przedsiębiorca składa dokumenty do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie od dnia 22.04.2020r. do dnia 05.05.2020r. w następujący sposób:

1.    Elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl

Wniosek wraz z umową i załącznikami MUSZĄ  BYĆ PODPISANE (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) - nie należy dokonywać żadnych zmian w umowie, nie należy również umowy drukować, podpisywać ręcznie, skanować i dołączać tak podpisanego skanu.
Złożenie wniosku poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.
W przypadku wniosku potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, po jego pozytywnym rozpatrzeniu wymagane będzie podpisanie umowy przez przedsiębiorcę po przekazaniu jej przez tutejszy urząd.

2.    Składając w zamkniętej kopercie do skrzynki umieszczonej przed głównym wejściem do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub Filii w Pasłęku lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg

WERSJA PAPIEROWA składa się z: 2 egzemplarzy umowy, wniosku i załączników.
Na etapie składania wniosku umowa musi być już  podpisana (czytelnie wraz z pieczątką). W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

•    Kto może otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?
Osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (samozatrudnione), które prowadzą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 14 miesięcy.

•    Warunki uzyskania wsparcia.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiane jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu 1 stycznia 2020 r. i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

•    Co można zyskać?
Dofinansowanie może być przyznawane w przypadku spadku obrotów o:
1.    co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 1.300zł),
2.    co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 1.820zł),
3.    co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (tj. 2.340zł).

•    Na jaki okres może zostać przyznane dofinansowanie?
Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów zostały udostępnione pod adresem: https://elblag.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
Szczegółowe informacje na temat wsparcia udzielane będą pod numerami telefonów: 55 237 67 69, 55 237 67 86, 55 237 67 32, 55 237 67 88

Powyższa forma wsparcia jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020.