Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ELBLĄGU ogłasza nabór wniosków na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy.

Przedsiębiorca składa dokumenty do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy w następujący sposób:

1.    Elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl
Wniosek wraz z umową i załącznikami MUSZĄ  BYĆ PODPISANE (podpisane tzn. opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym) - nie należy dokonywać żadnych zmian w umowie, nie należy również umowy drukować, podpisywać ręcznie, skanować i dołączać tak podpisanego skanu.
Złożenie wniosku poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.
W przypadku wniosku potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, po jego pozytywnym rozpatrzeniu wymagane będzie podpisanie umowy przez przedsiębiorcę po przekazaniu jej przez tutejszy urząd.

2.    Składając w zamkniętej kopercie do skrzynki umieszczonej przed głównym wejściem do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub Filii w Pasłęku lub przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg
WERSJA PAPIEROWA składa się z: 2 egzemplarzy umowy, wniosku i załączników.

Na etapie składania wniosku umowa musi być już podpisana (czytelnie wraz z pieczątką). W przypadku przesyłki pocztą tradycyjną jako dzień wpływu zostanie uznana data stempla pocztowego.

Szczegóły, zasady i wzory wniosków oraz innych dokumentów zostały udostępnione pod adresem:
https://elblag.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
Informacje na temat wsparcia udzielane będą pod numerami telefonów.: 55 237 67 26, 55 237 67 49, 55 237 67 47, 55 237 67 61

Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.