Analiza popytu na e-usługi związane z realizacją projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miasto Elbląg”

Gmina Miasto Elbląg, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy region, przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miasto Elbląg”.

Projekt polegać będzie na udostępnieniu nowych e-usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Miejski oraz podległe Gminie Miasto Elbląg jednostki oświatowe. Świadczenie nowych e-usług będzie możliwe dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych usprawniających współpracę między odbiorcami usług, Urzędem Miejskim i jednostkami oświatowymi. Inwestycja usytuowana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1 oraz w miejskich jednostkach oświatowych.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, niezbędnej do przeprowadzenia analizy popytu, zgodnie z wymogami konkursu unijnego. Ankieta dostępna jest w dniach 12-18 kwietnia br. na platformie konsultacji społecznych – „Elbląg konsultuje!” pod adresem: http://konsultacje.elblag.eu/konsultacje/konsultacja/19,Analiza-popytu-na-e-usugi-zwizane,Analiza-popytu-na-e-usugi-zwizane