Wybory samorządowe 2018 – informacje

Na 21 października br. został wyznaczony termin wyborów samorządowych. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące ułatwień w głosowaniu dla osób niepełnosprawnych oraz o możliwościach głosowania korespondencyjnego i dopisywania się do spisu wyborców.

 

Informacja w sprawie dopisywania się do spisu wyborców

Zgodnie z art. 28 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) informuję, że wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów
tj. do 16 października 2018 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania znajdującym się na obszarze m. Elbląg.
Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1.    

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:
•    zakładach opieki zdrowotnej,
•    domach pomocy społecznej,
•    zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
•    wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów, tj. do 8 października 2018r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie musi zawierać:
•    nazwisko i imię (imiona),
•    imię ojca,
•    datę urodzenia,
•    numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego,
•    oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
•    oznaczenie wyborów,
•    kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
•    żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,
•    adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma pakiet wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.

ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO WYBORCA NIEPEŁNOSPRAWNY ZGŁASZA KOMISARZOWI WYBORCZEMU W ELBLĄGU

Szczegółowych informacji udziela Komisarz Wyborczy w Elblągu pod numerem telefonu 55/ 233-63-92

Głosowanie przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 54 Kodeksu wyborczego prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
  • wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania

Pełnomocnikiem nie może być:
•    osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
•    mężowie zaufania;
•    osoby kandydujące w wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do 12 października 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć:
•    pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
•    kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;


Informacja w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Elblągu, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Elbląg

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) informuję, że na urzędowe obwieszczenia wyborcze zarezerwowany został środkowy pas słupów ogłoszeniowych, natomiast na plakaty wyborcze komitetów wyborczych zarezerwowano górny oraz dolny pas słupów ogłoszeniowych. Wszystkie urzędowe obwieszczenia i plakaty komitetów wyborczych mogą być umieszczane bezpłatnie na wyszczególnionych poniżej słupach ogłoszeniowych:

1.    Plac Dworcowy – przy przejściu dla pieszych
2.    Aleja Niepodległości – skrzyżowanie z ulicą Broniewskiego
3.    Ulica Bema – na wysokości budynku nr 1
4.    Ulica Beniowskiego – skrzyżowanie z ulicą Świerkową
5.    Ulica Browarna – na  wysokości budynku nr 2
6.    Ulica Czerwonego Krzyża – przy przystanku autobusowym ulica Hetmańska
7.    Ulica Grochowska – skrzyżowanie z ulicą Orlą
8.    Ulica Grottgera – skrzyżowanie z ulicą Pabianicką
9.    Ulica Kochanowskiego – skrzyżowanie ulicy Sadową
10.    Ulica Kościuszki – skrzyżowanie z ulicą Agrykola
11.    Ulica Królewiecka – na wysokości ulicy Kopernika
12.    Ulica Królewiecka – na wysokości  Zespołu Szkół Gospodarczych
13.    Ulica Królewiecka – na wysokości Restauracji Viarus
14.    Ulica Królewiecka – na wysokości przystanku Mazury
15.    Ulica Lotnicza – na wysokości budynku ulica Lotnicza 43-45
16.    Ulica Mielczarskiego – przy Przedszkolu nr 18, skrzyżowanie z ulicą Skrzydlatą
17.    Ulica Myliusa – przy Przychodni Myliusa 20
18.    Ulica Okrzei – skrzyżowanie z ulicą Robotniczą
19.    Ulica Podgórna – obok sieci sklepów
20.    Ulica Rycerska – na wysokości Parku przy Placu Wolności
21.    Ulica Saperów – naprzeciwko budynku Starostwa Powiatowego
22.    Ulica Stawidłowa – na wysokości budynku Stawidłowa 13,14
23.    Ulica Ślusarskiej – skrzyżowanie z ulicą Janowską
24.    Ulica Teatralna – na wysokości wjazdu do Centrum Handlowego Zielone Tarasy

Jednocześnie informuję, iż zamiar umieszczania materiałów wyborczych w innych miejscach niż w/wym.  słupy ogłoszeniowe należy wcześniej uzgodnić z zarządcami tych obiektów.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

•    terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
•    właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
•    lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
•    warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
•    komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
•    warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, w Urzędzie Miejskim w Elblągu, po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

2. Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:
•    zakładach opieki zdrowotnej,
•    domach pomocy społecznej,
•    zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
•    wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Komisarza Wyborczego  w Elblągu najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów, tj. do 8 października 2018 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie musi zawierać:
•    nazwisko i imię (imiona),
•    imię ojca,
•    datę urodzenia,
•    numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego
•    oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
•    oznaczenie wyborów,
•    kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
•    żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,
•    adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego w Elblągu pakiet wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.

3. Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

  • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
  • wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:
•    osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
•    mężowie zaufania;
•    osoby kandydujące w wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do 12 października 2018r.

Do wniosku należy dołączyć:
•    pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
•    kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

4. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy.
W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.
Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Elblągu najpóźniej w dniu 16 października 2018 r.
Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w obwieszczeniu Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania.

5. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

6. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.
Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.


Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:

pod numerami telefonów: 55/ 239-34-72
   55/ 239-34-73
  55/ 239-34-74
  55/ 239-34-75

nr fax  55/ 239-33-39
adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.