"EWA plus", czyli ochrona środowiska

Prezydent Elbląga informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił 1 marca br. Program priorytetowy "EWA plus" (ENERGIA-WODA-ATMOSFERA) - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne.

Celem programu jest:

  • Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności;
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji,
  • Termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
  • Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych;
  • Ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

Beneficjentami programu EWA plus mogą być osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste.

Szczegóły dot. naboru wniosków oraz obsługi beneficjentów dostępne są na stronie internetowej WFOŚIGW http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajow

Ponadto informacja dot. tego programu umieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu – w zakładce – MIESZKAŃCY