Elblążanin Patryk Czajka z wyróżnieniem urbanistycznym

praca mgr

21 września odbyła się ceremonia wręczenia nagród w konkursie o doroczne nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich za magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w roku 2015. Ceremonia kończyła oficjalną część ogólnopolskiej konferencji "Miasto Dostępne", która miała miejsce w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W kategorii "Projektowanie Urbanistyczne" wyróżnienie zdobył elblążanin Patryk Czajka za pracę pn. "Analiza optymalnej lokalizacji wybranych funkcji użytkowych w północnej i wschodniej części Elbląga".

O konkursie
Prace zgłoszone na konkurs obejmowały szeroką problematykę i poruszały zagadnienia przestrzenne w różnych skalach. Jury Konkursu, zwróciło uwagę, iż wiele z nich może mieć konkretne zastosowanie w praktyce, jednak nie zawsze dobór tematów był adekwatny do możliwości dyplomantów i specyfiki uczelni. Właściwy dobór tematów, zdaniem Jury, powinien ograniczyć czas potrzebny na pisanie pracy i jednocześnie pozwolić na uniknięcie części błędów merytorycznych. Sędzia referent zwrócił również uwagę na rosnące zróżnicowanie zakresu, metodyki i poziomu nadsyłanych prac, szczególnie widoczne wśród prac nadsyłanych z kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna, realizowanego na różnych uczelniach.

Dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody wręczali: prof. dr hab. arch. Piotr Lorens - Prezes TUP, prof. dr hab. Tadeusz Markowski - Przewodniczący Rady TUP oraz Marek Kuzaka - Prezes AMS. Ceremonię prowadził dr inż arch. Tomasz Majda Wiceprezes TUP.

Więcej o pracy Patryka Czajki
AUTOR: Patryk Czajka
TEMAT PRACY: „Analiza optymalnej lokalizacji wybranych funkcji użytkowych w północnej i wschodniej części Elbląga”
PROMOTOR: dr hab. prof. UG Mariusz Kistowski
UCZELNIA: Uniwersytet Gdański

Praca jest interesującym studium zagadnień dotyczących podejmowania decyzji w procesie planowania przestrzennego, wobec konieczności pogodzenia konfliktów bądź wyboru kryteriów, pochodzących z różnych sfer preferencji przestrzennych lub funkcjonalnych. Zastosowane w pracy metody analiz wielokryterialnych Analytic Hierarchy Process AHP oraz analiza danych geoprzestrzennych przy pomocy Systemów Informacji Geograficznej GIS – pozwoliły na określenie charakterystyki potencjalnych konfliktów funkcjonalno – przestrzennych oraz na diagnozę aktualności prowadzonej przez samorząd polityki przestrzennej na badanym obszarze. Na podkreślenie zasługuje: sumienność i czytelność przedstawionych opracowań opisowych, tabelarycznych i mapowych/ graficznych, szerokie spojrzenie na proces podejmowania decyzji oraz rozumienie przez Autora odmienności doświadczeń środowisk branżowych, które biorą udział w procesie podejmowania decyzji w planowaniu przestrzennym. Ważną i wysoce pozytywną cechą pracy jest znajomość literatury tematu oraz umiejętność włączenia cech pracy badawczej do zagadnień profesjonalnych dyplomu magisterskiego.

Więcej o konkursie pod linkiem: http://tup.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1389%3Aceremonia-wrczenia-nagrod-w-ogolnopolskim-konkursie-dyplomowym&catid=69%3Akonkursy-dyplomowe&Itemid=183&lang=pl