Delegacja z Bułgarii w Centrum Bezpieczeństwa Miasta

wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta

wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta - wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta


W minionym miesiącu po raz kolejny gościła w Elblągu delegacja z bułgarskiego miasta Berkovica. Bułgarscy nauczyciele, policjanci i samorządowcy wspólnie z partnerami z Elbląga realizowali kolejny etap projektu „Safe School - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych” realizowanego w ramach Programu „Erasmus+”. W programie była także wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta.

W Centrum Bezpieczeństwa Miasta goście z Bułgarii zapoznawali się ze sposbem funkcjonowania monitoringu wizyjnego miejskiego, procedurami zarządzania kryzysowego na terenie Elbląga oraz zadaniami realizowanymi przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Delegacja zapoznała się  również z systemem monitoringu przeciwpowodziowego. Prezentację dotyczącą funkcjonowania Centrum Bezpieczeństwa Miasta przedstawił Mariusz Grudziński kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Delegacja bułgarska z dużym uznaniem wyrażała się o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego miasta, pytała również o współdziałanie  Centrum Bezpieczeństwa Miasta z innymi służbami - Policją i Strażą Pożarną i sposób obiegu informacji pomiędzy służbami.


O PROJEKCIE


Realizacja projektu ma przede wszystkim na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych w obszarze ruchu drogowego oraz wypracowanie bezpiecznego zachowania w sytuacjach kryzysowych. Projekt zakłada kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci i młodzieży.

Najważniejsze działania projektowe:
- prowadzenie w szkołach pogadanek/ warsztatów/ szkoleń dla uczniów i nauczycieli
z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa w przypadku sytuacji kryzysowych (realizowane w trakcie roku szkolnego przez funkcjonariuszy policji),
- współpraca z WORD,
- powołanie w szkołach zespołów reagowania kryzysowego,
- utworzenie w szkołach szkolnych kół bezpieczeństwa,
- przygotowanie uczniów do turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przygotowanie uczniów do egzaminów na kartę rowerową i motorowerową,
- przeprowadzenie 1 szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli i uczniów
- zakup kamizelek odblaskowych dla uczniów uczestniczących w projekcie,

Rezultaty projektu:
- opracowanie treści kształcenia związanych z bezpieczeństwem na drodze,
- opracowanie szkolnych zasad postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szkole

Podczas aktualnie realizowanej mobilności delegacja z Bułgarii odwiedziła Urząd Miejski w Elblągu, KMP w Elblągu, SP14 WORD,  a także Zespół Szkół Technicznych oraz CBM. Skład delegacji tworzą: 4 funkcjonariuszy policji, 2 pracowników samorządu oraz 4 nauczycieli.

Panele dyskusyjne realizowane podczas mobilności 19.04.2016-25.04.2016:
„Obowiązek organu prowadzącego szkołę lub placówkę do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki”.
„Rodzaje zdarzeń kryzysowych mogących wystąpić w szkole oraz zasady postępowania - pożar, powódź”.
„Rodzaje zdarzeń kryzysowych mogących wystąpić w szkole oraz zasady postępowania - choroba zakaźna, podejrzany przedmiot w szkole”.
„Rodzaje zdarzeń kryzysowych mogących wystąpić w szkole oraz zasady postępowania - zagrożenie terrorystyczne, wtargnięcie napastników do obiektu”.
„Rodzaje zdarzeń kryzysowych mogących wystąpić w szkole oraz zasady postępowania - użycie broni palnej na terenie szkoły, zagrożenie bombowe”.

Opracowanie procedur  w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szkole:
● Alarmowanie i ostrzeganie oraz ewakuacja.
● Bezpieczeństwo w szkole. Koordynacja działań służb ratunkowych w sytuacjach kryzysowych: Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe.
● Procedury postępowania na wypadek pożaru i ataku terrorystycznego.
● Pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

  • Szkolenie z zasad ewakuacji w szkole.
  • Organizacja ewakuacji.

Opracowanie procedur w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szkole:
● Reagowanie w sytuacji ujawnienia przypadku cyberprzemocy.
● Postępowanie wobec ofiary cyberprzemocy.
● Postępowanie wobec sprawcy cyberprzemocy.
● Sporządzenia dokumentacji w sytuacji ujawnienia przypadku cyberprzemocy.

 

Okres realizacji projektu: 1.09.2015 – 31.08.2017
Wartość projektu: 120 550,00 €, projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej, nie wymaga ponoszenia wkładu własnego przez Urząd Miejski w Elblągu

Elbląscy partnerzy projektu:
Urząd Miejski w Elblągu
Komenda Miejska Policji w Elblągu
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Elblągu
Zespół Szkół Technicznych w Elblągu

„Safe School-  system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych”.
Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+“

logo

logo

wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta

wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta - wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta

wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta

wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta - wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta

wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta

wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta - wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta

wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta

wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta - wizyta w Centrum Bezpieczeństwa Miasta