Obowiązki właścicieli nieruchomości w okresie zimy

Na terenie Gminy Miasta Elbląg nie tylko służby miejskie prowadzą „akcję zima”. Prowadzą ją również właściciele nieruchomości (tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną oraz inne podmioty władające nieruchomością).

W zakresie zimowego utrzymania właściciele jw. mają obowiązek do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z części swojej nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego tj. m.in. z jezdni, placów i chodników.
Właściciele i zarządcy nie powinni również zapominać o konieczności usuwania sopli i nawisów śniegu z dachów budynków stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

Ponadto Właściciele oprócz obowiązku zapewnienia drożności chodników położonych w granicach swoich nieruchomości zobligowani są również do odśnieżania miejskich ciągów pieszych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg publicznych biegnących wzdłuż ich nieruchomości (niezależnie, czy to jest nieruchomość gruntowa czy budynek).

Obowiązek taki na w/w Podmioty nakłada m.in. ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399  j.t.) oraz Uchwała Nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Warto podkreślić, że zgodnie z §4 ust. 1 „Właściciele nieruchomości, do których przylegają chodniki stanowiące część drogi publicznej zobowiązani są do uprzątnięcia z tych chodników błota, śniegu i lodu zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1)   chodniki w centrum Miasta - w czasie 3 godzin od chwili ustania opadów,
2)   pozostałe chodniki - w czasie 6 godzin od chwili ustania opadów.

W uchwale tej zawarte są również zapisy odnośnie zasad sprzątania chodników miejskich tj.
„Uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy pryzmować przy krawędzi chodnika, w celu uprzątnięcia przez zarządcę drogi. Pryzmy muszą być oddalone minimum 1 m od pni drzew i nie mogą utrudniać ruchu pieszych”;
„Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, stanowiących część drogi publicznej oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy wykonać w sposób niezakłócający ruchu pieszego”;
„Zabrania się usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnie’.

Za egzekwowanie obowiązków zimowego utrzymania przez wszystkich właścicieli nieruchomości odpowiedzialna jest Straż Miejska w Elblągu.

Straż Miejska przyjmuje również interwencje dotyczące nie wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nieruchomości
i prowadzi postępowania wyjaśniające.  
Uwagi w powyższych sprawach prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej pod numerem telefonu:
(55) 239 30 34


Podczas obecnie trwającego sezonu zimowego utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych będących własnością Miasta realizuje Konsorcjum trzech firm:
Lider: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Elblągu
Partner: Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Elblągu
Partner: Sita Północ Sp. z o.o. w Gdańsku

Konsorcjum utrzymuje dyżur całodobowy w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz  punkt informacyjno-dyspozycyjny.  
Punkt informacyjno-dyspozycyjny zlokalizowany jest w Elblągu przy ul. Orlej 2 czynny całą dobę pod numerami telefonów:
•    tel.kom. - 882-128-656
•    tel.stacjonarny - 55 232 42 57w.47/w.39

Niezbędne informacje o „Akcji Zimowej 2015/2016” w Elblągu prowadzonej przez Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Elblągu

http://elblag.eu/index.php/wane-informacje/8508-informacja